Kursa kods Arhi5051

Kredītpunkti 4

Pētniecisko darbu pamati

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareArhitektūras teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt izpratni par kultūrvēsturiskās telpas transformācijas procesiem līdz mūsdienām saistībā ar pilsētvidi vai lauku ainavtelpu. Studiju priekšmets attīsta spējas izvērtēt antropogēnās slodzes ietekmi uz esošo ainavtelpu un salīdzināt konkrētās teritorijas attīstības iespējas. Kursa projekts ietver arhīvu materiālu un pašvaldību teritoriālo plānu izpēti, izstrādājot definējumu pētījuma mērķim, uzdevumiem un hipotēzei. Obligāta ir pētījumu materiālu apkopošana grafikos, tabulās, salīdzinošajās shēmās, skicēs un fotofiksācijas materiālos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: studenti iegūst zināšanas konkrētas Latvijas pašvaldības teritorijas attīstības procesam no 12.gs. līdz mūsdienām, ievērtējot pilsētvides (lauku ainavtelpas) transformācijas procesus jeb ģenēzes virzības aspektus.
• Prasmes: studijas attīsta prasmi apkopot un sistematizēt arhīvu materiālus, kas saistīti ar noteiktu kultūrainavtelpas izpēti.
• Kompetence: pētījums veido kompetenci pašvaldības teritorijas attīstības iespēju izvērtējumam, detalizēti analizējot dabas pamatnes, apbūves blīvuma, zonējuma rakstura un ceļu infrastruktūras kontekstu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pētījuma struktūra ainavu arhitektūras un plānošanas programmā, atsevišķo sadaļu uzdevumi un saturs.
2 Pētījuma vai zinātniskā raksta kopsavilkums un tā saturs. Ievads, darba mērķis un uzdevumi.
3 Literatūras apskats un tā sakārtojums. Dažāda veida publikāciju izmantošana.
4 Pētījuma veikšanai izmantoto metožu apraksts un secība metožu izklāstā.
5 Rezultāti un to izvērtējums.
6 Tabulu un attēlu nepieciešamība, sagatavošana un noformējuma prasības.
7 Diskusija: pētījumos iegūto rezultātu interpretācija konkrētos apstākļos.
8 Secinājumi un to atbilstība konkrētajam pētījumam.
9 Plaģiātisms: kā no tā izvairīties.
10 Brīvprātīgi pievienojamās sadaļas: pateicības, pielikumi.
11 Publikācijas (pētījuma strukturēta kopsavilkuma) sagatavošana Studentu Zinātniskās konferences Tēžu krājumam.
12 Prasme lasīt un ievērot Maģistra darba,pētnieciska darba pārskata, zinātniskā raksta sagatavošanas noteikumus.
13 Prezentācijas būtība, tās strukturējums, slaidu sagatavošana.
14 Referenta un auditorijas attiecības.
15 Seminārs - pētījuma mutiska prezentācija.
16 Seminārs - pētījuma mutiska prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349.lpp.
2. Swaffield S. Theory in Landscape Architecture: A Reader. University of Pennsylvania Press, 2002. 265 p
3. Van den Brink A., Bruns D., Tobi H., Bell S. Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. Routledge, 2016. 330 p.

Papildliteratūra

1. Cresswell J.W. Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014. 273 p.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jola. Journal of Landscape architecture. Published by the European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) http://www.jola-lab.eu/www/about.html#ih-2. Print ISSN: 1862-6033 Online ISSN: 2164-604X
2. Landscape and Urban Planning. An International Journal of Landscape Science, Planning and Design. ISSN: 0169-2046
3. Landscape Research. Print ISSN: 0142-6397 Online ISSN: 1469-9710.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.