Kursa kods Arhi5050

Kredītpunkti 4

Ainavu arhitektūras teorija

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareArhitektūras teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits44

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas projektēšanas pieejām, dažādo ainavu arhitektūras skolu, mūsdienu mainīgo paradigmu un nostādņu ietekmē. Studiju priekšmeta ietvaros studentiem būs iespēja praktiski izmatot dažādas zinātniskās metodes, kas pilnveido un pamato projektēšanas procesus. Projektorientēta teritoriju attīstība 21.gadsimtā tiek pielietota aizvien plašāk, tādēļ ir svarīgi detāli izprast tās principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par dažādajām ainavu arhitektūras teorijām un paradigmām.
• Prasmes: projekta idejas attīstīšanas un projekta izstrādes procesā veidot teorijā bastītus projektēšanas risinājumus.
• Kompetence: izvērtēt dažādo teoriju savietojamību un sasaisti ar konkrētās valsts likumdošanu un ainavas attīstības politiku.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads ainavu arhitektūras teorijā.
2 Ainavas jēdziens un tā pielietojums dažādās nozarēs.
3 Ainavu arhitektūras jēdziens un to nozīme, kā arī pareizs pielietojums.
4 Ainavu arhitektūras paradigmu kritisks izvērtējums. Kultūrvēsture.
5 Ainavu arhitektūras paradigmu kritisks izvērtējums. Estētika.
6 Ainavu arhitektūras paradigmu kritisks izvērtējums. Ekoloģija.
7 Ainavu arhitektūras paradigmu kritisks izvērtējums. Ekonomika.
8 Seminārs. Teritoriju izvērtējums nosakot attīstības scenārijus atbilstoši noteiktai paradigmai.
9 Ainavu arhitektūras teoriju ietekmējošie aspekti. Globalizācija, migrācija.
10 Ainavu arhitektūras teoriju ietekmējošie aspekti. Klimapa pārmaiņas, vērtību maiņa sabiedrībā.
11 Dažādu realizēto projektu detalizēta izpēte. Skices, projekta apraksts, projekta grafika, realizācija un izmantošana.
12 Ainavu arhitektūra, urbānisms, arhitektūra - saskares punkti.
13 Kritiska projektu aprakstu un grafiskā materiālu analīze.
14 Kritiska realizēto projektu analīze sasaistē ar projektu.
15 Seminārs. Zinātnisko teoriju iedzīvināšana. Piemēru apkopojums.
16 Noslēguma pārbaudes darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. DeLue R., Elkins J. Landscape Theory. New York: Routledge, 2010. 376 p.
2. Swaffield S. Theory in Landscape Architecture: A Reader. University of Pennsylvania Press, 2002. 265 p.
3. Tress B., Tres G., Fry G., Opdam P. From Landscape Research to Landscape Planning: Aspects of Integration, Education and Application. Springer Science & Business Media, 2005. 434 p. Līdzīgs materiāls pieejams http://library.wur.nl/WebQuery/edepot/137338?
4. Turner, M.G., Gardner, R.H., O’Neill, R.V. Landscape ecology in theory and practice. New York: Springer, 2001. 406 p.

Papildliteratūra

1. Spens M. Modern Landscape. London: Phaidon Press, 2003. 239 p.
2. Vroom M. Lexicon of garden and landscape architecture. Basel: Birkhauser, 2006. 351 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jola. Journal of Landscape architecture. Published by the European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) http://www.jola-lab.eu/www/about.html#ih-2. Print ISSN: 1862-6033 Online ISSN: 2164-604X
2. Landscape and Urban Planning. An International Journal of Landscape Science, Planning and Design. ISSN: 0169-2046
3. www.eclas.lv

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.