Kursa kods Arhi5032

Kredītpunkti 1

Ugunsdrošība (normatīvi)

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraĒku arhitektūra168830/08/2011Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Valentīns Buiķis

Profesionālais maģistrs inženierzinātnē

Papildliteratūra

1. Latvijas Valsts standarts LVS EN 12845 : 2003 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – Automātiskās sprinkleru sistēmas – Projektēšana, montāža, ekspluatācija”. 2. Latvijas Valsts standarts LVS ISO/TR 13387 „Ugunsdrošības inženierzinātne” 1 – 8 daļas. 22.09.2004

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.fpemag.com/ 2. http://www.likumi.lv 3. “Пожаровзрывобезопасность”, научно-технический журнал. 4. Žurnāls “Būvinženieris”. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss - Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība; Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība; 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Būvniecība".

Kursa anotācija

Studiju kurss "Ugunsdrošība (normatīvi)" ir turpinājums kursam "Ugunsdrošība". Studiju kursā tiek apskatīta elektroinstalāciju ugunsdrošība, ēku zibensaizsardzības nodrošināšanas principi. Studenti apgūst ugunsdrošības noteikumu galvenās prasības un ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtību būvniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs sapratne par ugunsdrošības noteikumu galvenajiem dokumentiem un procedūrām ugunsdrošības nodrošināšanā.
Zināšanas: studenti kursa laikā apgūst ugunsaizsardzības sistēmu izmantošanas principus ēkās, ugunsdrošības noteikumu pamatprasības. Pārbaudes testi.
Prasmes: studenti pēc kursa noklausīšanās pārzinās ēku ugunsdrošības nodrošināšanas pamatprincipus. Savas zināšanas varēs izmantot praktiskajā darbā. Pārbaudes testi.
Kompetences: pēc kursa noklausīšanās studenti būs kompetenti sastādīt nepieciešamos ugunsdrošības dokumentus un vadīt ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu uzņēmumā. Pārbaudes testi.
Studentu zināšanas tiek vērtētas lekciju beigās, uzdodot kontroljautājumus (pārbaudes testus) un kopīgi iztirzājot aktuālākās problēmas, bet kursa beigās studentu zināšanas tiek vērtētas ar ieskaites testu.

Kursa plāns

1. Būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība" galvenās prasības.
2. Ugunsdrošības noteikumu galvenās prasības.
3. Svarīgākie ugunsdrošības dokumenti objektā.
4. Ugunsdrošības instrukcija.
5. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā.
6. Evakuācijas plānam izvirzītās prasības.
7. Ugunsbīstamie darbi.
8. Ugunsdzēsības aparāti un izvietojuma aprēķins.
9. Elektroinstalāciju ugunsdrošība.
10. Zibensaizsardzības nodrošināšanas principi būvēm.
11. Dūmu aizsardzības sistēmas izveides varianti.
12. Dūmu aizkari.
13. Dūmu lūkas.
14. Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas dokumentācija un atbildīgās personas.
15. Ugunsaizsardzības sistēmu apkopes reglaments.
16. Ģipša plākšņu konstrukciju izmantošanas iespējas ugunsdrošībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās visās lekcijās, jāatbild uz kontroles testa jautājumi lekciju beigās, sekmīgi jānokārto ieskaites tests studiju kursa beigās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās ieskaites izpildei: dažādi testa jautājumi par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai sekmīgi nokārtotu gala ieskaiti, jābūt 95% nodarbību apmeklējumam un pareizi jāatbild uz 70% testa jautājumu.

Pamatliteratūra

1. Корольченко А. Я. Полный курс пожарно-технического минимума. учебное пособие, Москва: Пожнаука, 2006. 313 с. 2. Корольченко А. Я. Пожарная опасность строительных материалов. учебное пособие, Москва: Пожнаука, 2005. 230 c. 3. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 „ Būvju ugunsdrošība”. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=232561 4. Ugunsdrošības noteikumi: MK noteikumi Nr. 238 [tiešsaiste]. Pieņemts: 19.04.2016., stājas spēkā: 01.09.2016. [skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi