Kursa kods Arhi5013

Kredītpunkti 2

Ēku un būvju ugunsdrošība

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa anotācija

Priekšmetā aplūkoti likumdošanas normatīvie akti, kas reglamentē ugunsdrošību, būvmateriālu un būvkonstrukciju jauno vienoto Eiropas klasifikāciju, uguns un dūmu izplatīšanās ierobežošanas iespējas ēkās, ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu nozīme būvēs, populārākie metāla un koka konstrukciju ugunsaizsardzības paņēmieni.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Degšanas process, tam nepieciešamie nosacījumi, liesmu un dūmu izplatīšanās, ugunsgrēku klases.
2 Ugunsgrēku statistika, uguns riska sastāvdaļas.
3 Latvijas Republikas ugunsdrošības sistēma.
4 Eiropas Savienības direktīvas 89/106 pamatprasības ugunsdrošībā.
5 Būvmateriālu klasifikācija atbilstoši standartam LVS EN 13501-1.
6 Būvkonstrukciju klasifikācija atbilstoši standartam LVS EN 13501-2.
7 Atbilstības novērtēšana ugunsdrošībā, CE marķējums uz būvmateriāliem.
8 Metāla būvkonstrukciju ugunsaizsardzības nodrošināšana.
9 Koka konstrukciju ugunsaizsardzība un ar to saistītie standarti.
10 Ēku komunikāciju blīvēšanas iespējas uguns un dūmgāzu ierobežošanai.
11 Apkures ierīču un sistēmu ugunsbīstamība.
12 Ugunsdrošības inženiertehniskās sistēmas ēkās.
13 Ugunsdzēsības tehnika ēkās.
14 Ugunsdzēsības ūdensapgāde.
15 Evakuācijas stratēğija.
16 Vēsturisko ēku ugunsdrošība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums, sagatavoti konspekti par visām tēmām.

Pamatliteratūra

1. И.Л. Мосалков и др. Огнестойкость строительных конструкций. М. Спецтехника, 2001.
2. Д. Драйздел. Введение в динамику пожаров. М. Стройиздат, 1990.
3. http:/www.em.gov.lv
4. http:/www.vugd.gov.lv.

Papildliteratūra

1. Огнезащита материалов, изделий и строителбных конструкций, сборник под ред. И.А. Болодяна, М. ВНИИПО, 1999.
2. Справочник по тушению пожаров, Рига, МВД, 1988.
3. http:/www.fire-testing.com.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Пожаровзрывобезопасность, научно-технический журнал.

Piezīmes

Izvēles kurss VBF akadēmiskā maģistra studiju programma "Bnūvzinātne".