Kursa kods Arhi5012

Kredītpunkti 5

Arhitektūras konstrukcijas un plānojumi

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums04.11.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā apskatītas sociāli funkcionālās prasības masveida un unikālām sabiedriskām ēkām un telpiskā plānojuma risinājumi atbilstoši šīm prasībām. Ir analizēta un izvērtēta zinātniski tehniskā progresa, jaunu būvkonstrukciju, būvmateriālu un tehnoloģiju ietekme uz dažādiem ēku geometriskiem parametriem. Ir izteikta modernu telpiskā plānojuma risinājumu un estētisko iespēju sintēze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: pārzināt vēsturiskos un jaunākos masveida un liellaiduma ēku konstruktīvos risinājumus, jaunākos pielietojamos būvmateriālus.
• Prasmes: prast analizēt, salīdzināt un tehniski ekonomiski pamatot konstrukciju un materiālu izvēli.
• Kompetence: būt kompetentam augstceltņu funkcionalitātē, konstrukcijās un kompozīcijās, telpiskās liellaiduma konstrukcijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Masveida civilo ēku projektēšanas jaunrades sociāli ekonomiskie, ideoloģiskie un zinātniskie pamati
2 Daudzdzīvokļu un viendzīvokļu māju telpiskie plānojumi vēsturiskā skatījumā
3 Masveida publisko ēku telpiskie plānojumi vēsturiskā skatījumā
4 Karkasu konstruktīvās sistēmas. Unikāli stabu- arku metāla karkasi, augstceltņu metināti metāla karkas
5 Oriģināli monolīti un saliekami siju (ar siju novietojumu pa diagonāli utt), un bezsiju dzelzsbetona karkasi.
6 Apaļas un kvadrātiskas zāles ar centrālo balstu. Dzelzsbetona konsoles
7 Bezkarkasa konstruktīvās sistēmas. Sienu telpisko bloku sistēmas.
8 Masveida civilo ēku un apbūves kompozīcija: daudzstāvu dzīvojamās ēkas ar sienu un karkasu sistēmām.
9 Unikālas daudzstāvu ēkas un augstceltnes: funkcijas, konstrukcijas, kompozīcija
10 Liellaiduma publisko ēku (teātru, koncertzāļu, sporta arēnu utt.) funkcija un telpiskā plānojuma risinājumi
11 Ēku pārsegumi ar stieņu, plakanām un struktūrsistēmu nesošām konstrukcijām. Kompozīcija
12 Liellaiduma telpiskās pārseguma konstrukcijas: čaulas, kupoli, arkas, gofrētās konstrukcijas. Kompozīcija
13 Čaulas. Konstrukcijas. Kompozīcija
14 Loki, arkas. Konstrukcijas. Kompozīcija
15 Kupoli. Konstrukcijas. Kompozīcija
16 Iekārtās pārseguma konstrukcijas. Kompozīcija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Referāts par vienu no tēmām, konspekti par visām tēmām, Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Маклакова Т. Г. Функция, конструкция, композиция в архитектуре. Москва: Издательство АСВ, 2002.
2. Змеул C. Г., Маханько Б. A. Архитектуная типология зданий и сооружений. Москва, Стройиздат, 2001.
3. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. 3rd edition. Oxford, UK etc.: Blackwell Science 2000. 636 p.

Papildliteratūra

1. Jodidio P. Building a new Millennium, Taschen, 2000.
2. Steel Buildings in Europe. Single and Multi-Storey Steel Buildings prepared under the direction of Arcelor Mittal, RFS2-CT-2008-0030.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Finnish Civil Engineering. Construction on Northern EU- Baltic Sea region, construction journal Rakennustekniikka. ISSN: 0033-913X.
2. Technische Information Warmebrucken DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01 [tiešsaiste] [skatīts 15.01.2015.]. Pieejams: http://www.wienerberger.com/servlet/util/getDownload.jsp?blobtable=WBDownload&blobcol=urlimageupload&blobkey=id&blobwhere=1099481438153&blobheader=multipart/octet-stream&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;filename=file_1099481438153.pdf&sl=wb_de_home_de

Piezīmes

Speciālais studiju kurss VBFakadēmiskā maģistra studiju programma "Būvzinātne".