Kursa kods Arhi4053

Kredītpunkti 2

Ainavu plānošana

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Kursa anotācija

Vispārējs ievads par ainavu arhitektūras un plānošanas mērķiem, darba saturu un idejām zemes lietošanas plānojumā un dizainā. Jēdziena ainava nozīme ekoloģijā, ģeogrāfijā un citās zinātnes nozarēs.Cilvēka uztvere un ainava. Faktori, kas nosaka ainavas izskau un attīstību. Ģeogrāfiskie ainavas līmeņi, to sarežģītība un pētījuma mērogi. Ainaviskā pieeja kā metode, tās loma starpdisciplināros pētōjumos. Cilvēka loma ainavas veidošanā. Ainavu tipi to izvietojums un raksturojums. Latvijas ainavas vēsture. Ainavu plānošana kā viens no teritoriālplānošanas veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par Latvijas ainavas dabas un antropogēnajiem veidotājfaktoriem, dažādiem ainavu tipiem, tiem raksturīgajiem elementiem un telpisko struktūru; zināšanas par ainavu arhitektūrā izmantojamo tehnoloģiju;
• prasmes izvērtēt dabas un cilvēka veidoto elementu lomu un nozīmi ainavas estētisko, ekoloģisko, sociālo un funkcionālo īpašību izveidē;
• kompetence veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu; kompetences strādāt saskaņā ar Latvijas Republikas lietvedības, būvniecības, pieminekļu aizsardzības un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām; kompetences izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Jēdziena ainava saturs un ainavas veidotājfakori.
2 Cilvēka uztvere un ainava.
3 Latvijas ainavas attīstības vēsture.
4 Ainavas struktūra un elementi.
5 Vizuālās ainavu telpas.
6 Funckionālās ainavu telpas.
7 Ainavu klasifikācija.
8 Latvijas ainavu rajonēšana.
9 Urbānā un lauku ainava.
10 Ainava pie ūdens teritorijām.
11 Meža ainava.
12 Kultūrvēsturiskā ainava.
13 Pilsētu ilgtspējības attīstības modeļi.
14 Resursu ilgtspējīga pārvaldīšana.
15 Ilgtspējīgas ainavas plānošana un dizains lokālā līmenī.
16 Sabiedrības iesaiste ilgtspējīgas pilsētas plānošanā, ieviešanā un pārvaldībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroldarbs. Ainavas definīcijas, attīstības vēsture, uzbūve un struktūra. Ainavu klasifikācija, ainavu tipi. Izpildīti visi praktiskie darbi. Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Bells S., Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga, 2000. 76 lpp.
2. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: VAK apvienība "Arkādija" 1995. 400 lpp.
3. Brinķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: RTU, 2001. 219 lpp.
4. Zigmunde D., Ņitavska N. Zaļās pilsētvides plānošana. LLU, 2013. 114 lpp.

Papildliteratūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp.
2. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. Ģeomorfoloģijas pamati. Rīga, 1981. 178 lpp.
3. Kļaviņš M. Vides zinātne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 600 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Landscape ArchitectureJournal of Landscape Architecture (Jola) [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2016]. Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/rjla20/current
2. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1998. 98 lpp.
3. Scientific journal of Landscape Architecture and Art [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2016].Pieejamība:http://www.lif.llu.lv/scientific-journal-landscape-architecture-and-art

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība" pilna laika studijās.