Kursa kods Arhi3079

Kredītpunkti 8

Dzīvojamo kvartālu teritorijas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraAinavu arhitektūra128309808/03/2017Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Arhitektūras doktors

author doc.

Una Īle

Arhitektūras doktors

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2060, Vides objekti I

Arhi2061, Vides objekti II

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2064, Digitālie rīki ainavu projektos III

Arhi2065, Digitālie rīki ainavu projektos IV

Papildliteratūra

1. Lynch Kevin. A Theory of Good City Form. MIT Press, Cambridge MA and London, 1981.
2. Gehl Jan. Cities for peoples. Washington D.C.: Island Press, 2009. 269 p. ISBN 978-1-59726-573-7
3. Gehl Jan. Public Spaces & Pubic Life - in Riga City Centre. København: Gehl Architects Aps, 2001. 70 p.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt dzīvojamo kvartālu teritoriju projektēšanu, galvenos pamatprincipus. Studiju kursa ietvaros tiks aptvertas tēmas analīze, inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, augi, augsnes, elementi, apsaimniekošana, vertikālais plānojums, arhitektūra un vides pieejamība, lietus ūdeņu apsaimniekošana. Papildus studiju kursā iekļauta angļu valoda.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par attiecīgo teritoriju specifiskajiem projektēšanas principiem un labās prakses piemēriem.
• Prasme: projektēt teritoriju atbilstoši tās funkcijām un specifiskajiem mērķiem.
• Kompetence: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie, kā arī plānot paredzamos apsaimniekošanas darbus.

Kursa plāns

1 Dzīvojāmo kvartālu telpiskā struktūra. Apstadijumu kompozicija un funkcija.Teritorijas apsekošana, inventarizācija.
2 Labās prakses piemēru aplokošana dabā, atbilstoši projektējamās teritorijas specifikai.
3 Teritorijai atbilstošo normatīvo dokumentu apzināšana.
4 Teorētiska pasaules labās prakses apzināšana atbislstoši studiju kursa tēmai.
5 Galveno plānošanas principu apgūšana atbistošā veida teritorijām. Pirmās skices izstrāde.
6 Skices idejas prezentēšana angļu valodā, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
7 Teritorijai un tajā esošajai augsnei atbisltošo augu apzināšana.
8 Arhitektūras apjomu projektēšana. Stilistika.
9 Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana.
10 Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums angļu valodā, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
11 Pamata plāna koncepcijas detalizēta izstrāde.
12 Vertikālā plānojuma izstrāde.
13 Apsaimniekošanas plāna izstrāde.
14 Paskaidrojuma raksta izstrāde.
15 Pirmsaizstāvēšana un diskusijas angļu valodā.
16 Gala prezentācija un diskusijas angļu valodā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
2. Harris C., Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
3. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.