Kursa kods Arhi3075

Kredītpunkti 5

Arhitektūra II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2064, Digitālie rīki ainavu projektos III

Arhi2065, Digitālie rīki ainavu projektos IV

Arhi3074, Arhitektūra I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis iegūt izpratni par sabiedriskās ēkas projektēšanas pamatprincipiem, atrisinot teritorijas organizāciju, apjomu kompozīciju, funkcionālos un ekoloģiskos jautājumus, rezultātā radot arhitektoniski izteiksmīgu, vietējiem dabas un klimatiskajiem apstākļiem atbilstošu objektu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par sabiedriskās ēkas projektēšanas principiem, būvprojektu grafisko materiālu izstrādi, iegūto izejmateriālu izmantošanu arhitektūras projektēšanas darbā.
• Prasme: telpiski domāt, izstrādāt būvprojektus, korekti izstrādāt būvprojekta vispārīgo daļu, paskaidrojuma tekstus.
• Kompetence: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie un spēja izstrādāt tehniskām prasībām atbilstošus sabiedrisko ēku būvprojektus.

Kursa plāns

1 Projektējamās teritorijas apsekošana, atbilstošu teritorijas analīžu veikšana un inventarizācija.
2 Labās prakses piemēru analizēšana, atbilstoši projektējamās teritorijas specifikai.
3 Teritorijai atbilstošo normatīvo dokumentu apzināšana un izpēte.
4 Galveno projektēšanas pamatprincipu apgūšana un konceptuālo skiču izstrāde.
5 Konceptuālo skiču, idejas prezetēšana, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
6 Arhitektūras apjoma projektēšanas pamatprincipi un sastāvs.
7 Arhitektūras apjoma projektēšana.
8 Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana.
9 Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums, izmantojot dažādus uzskates materiālus.
10 Arhitektūras apjoma detalizēta izstrāde (pamatu, pārsegumu, stāvu, jumta plāni, griezumi).
11 Teritorijas sadaļas detalizēta izstrāde (ģenerālplāns, vertikālā plāna izstrāde).
12 Arhitektūras sadaļas specifikāciju izstrāde.
13 Paskaidrojuma raksta izstrāde.
14 Arhitektūras apjoma grafiskā noformējuma skate.
15 Pirmsaizstāvēšana, būvprojekta prezentēšana un diskusijas.
16 Gala prezentācija, būvprojekta nodošana un diskusijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Neufert E. Architects’ Data. Third Edition. Padstow, Cornwall: Blackwell Publishing, 2006. 636 p.
2. Bell J. 21st Century House. London: Laurence King Publishing Ltd., 2006. 256 p.
3. Lynch K. A. Theory of Good City Form. Cambridge, Massachusetts and London: The MIT, Press, 1981. 264 p.
4. Яргинa З. Н. Эстетика гopoдa. Mocквa: Cтpoйиздат, 1991. 368 cтp.

Papildliteratūra

1. Strautmanis I. Dialogs ar telpu. Rīga: Liesma, 1977. 136 lpp.
2. New Houses. Singapore: Page One Publishing Ltd., 2005. 333 p.
3. Webb M. Brave New Houses. London: Rizzoli, 2003. 240 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Latvijas Architektūra" 1ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.