Kursa kods Arhi3071

Kredītpunkti 2

Ainava fokusā

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.10.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

Kursa anotācija

Kursa galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa par ainavas analīzes un dizaina metodēm Baltijas valstīs starp pasniedzējiem un studentiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Kurss sniedz apkopojumu par jaunajām tendencēm un tehnoloģijām ainavu arhitektūras jomā. Studiju kursa saturs ir cieši saistīts ar eksistējošo studiju programmu un tās atsevišķajiem kursiem - ainavu projektēšana un plānošana, ainavas menedžments un ainavas analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par jaunākajām tendencēm un pielietotajām tehnoloģijām ainavas plānošanas un apsaimniekošanas procesā – 1.praktiskais darbs
• Prasmes vērst uzmanību uz dažādiem ar ainavu saistītiem aspektiem, tos novērtēt, apspriest un izvērtēt piemērotāko metodi, kā arī tehnoloģiju pielietojumu konkrētajai ainavai – 2.praktiskais darbs
• Kompetence par atšķirīgiem un kopīgiem aspektiem un metodēm, kas tiek izmantotas katrā no Baltijas valstīm – Seminārs

Kursa plāns

1. Ievads mūsdienu ainavu arhitektūras projektu izstrādes un ierīkošanas tendencēs.
2. Modernajos ainavu arhitektūras objektos pielietotais augu sortiments.
1.praktiskais darbs
3. Modernajos ainavu arhitektūras objektos pielietojamie materiāli, tekstūras.
4. Modernajos ainavu arhitektūras objektos pielietotās tehnoloģijas.
2.praktiskais darbs
5. Jaunākie ainavu arhitektūras objekti Baltijas valstīs.
6. Ekosistēmu pakalpojumu klāsts un attīstības tendences to iekļaušanai plānošanā Eiropā.
7. Ekosistēmu pakalpojumu teorijas izmantošana un ieviešana praksē Baltijas valstīs.
8. Seminārs: studentu patstāvīgā darba rezultāti par tematisko informācijas apkopojumu un izpēti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti vērtējamie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Lai nokārtotu studiju kursu, jābūt pozitīvi novērtētiem studiju darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.praktiskais darbs. Nepieciešams apkopot informāciju par jaunākajām tendencēm un pielietotajām tehnoloģijām ainavas plānošanas un apsaimniekošanas procesā. Informācija apkopojama par jaunākajiem (pēdējo 3 gadu) objektiem Latvijā (apjoms vismaz 5 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).
2.praktiskais darbs. Ainavas aspektu apraksts (jaunizveidoto teritoriju kontekstā), tos novērtējot ar piemērotāko metodi, kā arī tehnoloģiju pielietojumu konkrētajai ainavai (apjoms vismaz 5 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).
Seminārs. Studentu patstāvīgā darba rezultātu prezentēšana par tematisko informācijas apkopojumu un izpēti (prezentācija PowerPoint).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semināra uzdevuma vērtējuma un studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.

Praktisko darbu un semināru novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Fleming R. Design education for a sustainable future. London, England: Routledge, 2013. 235 p.
2. Kennen K., Kirkwood N. Phyto: principles and resources for site remediation and landscape design. New York: Routledge: 2015. 346 p.
3. Bell S. Landscape: Pattern, Perception and Process. Taylor and Francis, 1999. 352 p.
4. Simonds J.O., Starke B.W. Landscape architecture: a manual of environmental planning and design. New York: McGraw-Hill Prof Med/Tech, 2006. 396 p.

Papildliteratūra

1. Multifunctional Landscapes: Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management. Conference material. J. Brandt, B. Tress G. (ed.). Roskilde: Centre for Landscape Research, 2000. 264 p.
2. Russ T.H. Site planning and design handbook. New York: McGraw-Hill Prof Med/Tech, 2009. 507 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
2. Latvijas Architektūra. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Izvēles kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" pilna laika studijās.