Kursa kods Arhi3070

Kredītpunkti 2

Multidisciplināra ainavas plānošana

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums22.08.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un pamatpraspes ainavu plānošanā, izmantojot multidisciplināru pieeju. Multidisciplinārā pieeja ietver dažādo ainavu arhitektūras nozaru speciālistu viedokļu aptveršanu, kā arī dažādo ainavas funkciju sabalansēšanu. Studiju kurss vērsts uz reālistisku ainavu, saprotot tās dinamiku, ekoloģiskos procesus un emocionālo pieredzi, ko sniedz ainava. Šāda projektēšanas pieeja vērsta uz plašu ilgtspējīgo dizaina risinājumu apgūšanu un pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par projektēšanu, izmantojot multidisciplināru pieeju reālā ainavā.
• Prasmes pielietot dažādus ilgtspējīgus dizaina risinājumus projektējamajai teritorijai.
• Kompetence veidot sasaisti starp dažādu nozaru izvirzītajiem mērķiem un teritorijas funkcijām.

Kursa plāns

1 Multidisciplinārās plānošanas nozares un jēdzieni.
2 Multidisciplinārās plānošanas metodes un gaita.
3 Dažādo sfēru sasaistes iespējas un ierobežojumi.
4 Diskusiju un komunikācijas nozīmīgums gan starp profesionāļiem, gan pārējām iesaistītajām pusēm.
5 Dažādu ilgtspējīgo plānošanas risinājumu ieviešana.
6 Inovatīvas metodes starpdisciplināras plānošanas grupas darbā.
7 Dažādās diziana attēlojuma pieejas, kas balstītas skaidrā izvīrzītās idejas attēlojumā.
8 Iespējamo risinājumu izvērtēšana un apspriešana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Antrop M. Background concepts for integrated landscape analysis. Agriculture, Ecosystem and Environment, No. 77, 2000. Amsterdam: Elsevier, p. 17–28. Pieejams arī: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.2197&rep=rep1&type=pdf
2. Muir R. The New Reading the Landscape: Fieldwork in Landscape History. Exeter: University of Exeter Press, 2010. 256 p.
3. Multifunctional Landscapes: Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management. Conference material. J. Brandt, B. Tress G. (ed.). Roskilde: Centre for Landscape Research, 2000. 264 p. Pieejams: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.126.6445&rep=rep1&type=pdf
4. Environmental Science: Understanding, Protecting, and Managing the Environment in the Baltic Sea Region. Editors: L.Rydèn, P. Migula, M.Andersson. Uppsala: Baltic University press, 2003. 824 p.

Papildliteratūra

1. Aston M. Interpreting the Landscape: Landscape Archaeology and Local History. UK: Routledge, 1985. 168 p.
2. Motloch J.L. Introduction to Landscape Design. United States of America: John Wiley and Sons, 2000. 369 p.
3. Selman P. Planning at the Landscape Scale. Oxon: Routledge, 2006. 224 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. McGarigal K. What is a Landscape? [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2016.] Pieejams: http://www.umass.edu/landeco/
teaching/landscape_ecology/schedule/chapter3_landscape.pdf

Piezīmes

Izvēles kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" pilna laika studijās.