Kursa kods Arhi3069

Kredītpunkti 1

Lauksaimniecības ēkas II

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareLauku būvniecība

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums01.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2036, Arhitektūra I

Arhi2041, Teritorijas plānošana

Arhi2050, Arhitektūra II

Arhi3067, Lauksaimniecības ēkas I

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentu ar lauksaimniecības ēku projektēšanas pamatprincipiem. Studenti uzzin ēku veidus un iedalījumu, ugunsdrošības prasības. Apgūst lauksaimniecības uzņēmumu vietas izvēli un prasības ģenerālplāna izveidošanai. Iepazīstas ar raksturīgākām ēku konstruktīvām shēmām. Apgūst lauksaimniecības tehnoloģijas, normatīvus, ēku plānojumus, mikroklimata nodrošinājumu .

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas Lauksaimniecības ēku projektēšanas pamati. Tehnoloģiskie risinājumi. Ēku un būvju mezglu risinājumi.
• Prasmes: Izstrādāt būvniecības rasējumus. Pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zināt būvmateriālu īpašības. Pārzināt būtiskās prasības būvēm.
• Kompetence: Spēt izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Ievērot ēku tehnoloģisko iekārtu izvietojuma projektēšanas pamatnoteikumus. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu Ievērot vides aizsardzības pasākumus

Kursa saturs(kalendārs)

1 Apkure, ventilācija lauksaimniecības ēkās. Ūdensapgāde, kanalizācija.
2 Kūtsmēslu krātuves. Biogāzes ražotnes.
3 Putnu fermas. Putnu klasifikācija, turēšanas veidi. Putnu mītņu telpiskais un konstruktīvais risinājums
4 Zirgu fermas. Zirgu klasifikācija, turēšanas veidi. Staļļu telpiskais un konstruktīvais risinājums
5 Aitu fermas. Aitu klasifikācija, turēšanas veidi. Aitu mītņu telpiskais un konstruktīvais risinājums
6 Skābbarības būves. Kartupeļu pagrabi. Pagrabu telpiskais un konstruktīvais risinājums.
7 Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas būves.
8 Elevatori.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotam kursa projektam, tad kārto eksāmenu

Pamatliteratūra

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc.grām. Rīga: Zvaizne, 1989. 326 lpp.
2. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. J. Priekulis autoru kol. vad. Jelgava: LLU, 1999. 59 lpp.
3. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Papildliteratūra

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. J. Priekulis u. c. Jelgava: 1995. 95 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.
3. Žurnāls "Agrotops" ISSN 1407-5164

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība nepilna laika studijās (arī studentiem no RCK)