Kursa kods Arhi3064

Kredītpunkti 2

Arhitektūra I

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareLauku būvniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2012, Būvfizika

BūvZ1004, Ievads specialitātē I

BūvZ2007, Būvmateriāli I

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Kursa projekta mērķis ir apgūt ēku daļas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par dzīvojamām un publiskām ēkām, to klasifikāciju, konstruktīvo struktūru un vispārīgām prasībām. Galvenās ēku konstrukcijas: pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumti, logi, durvis un citi konstruktīvo ēku elementu projektēšanas jēdzieniem tiek apgūti kursa projekta izstrādes laikā. Tiek apgūti pamatprincipi dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku, bērnu iestāžu, skolu, kinoteātru un sporta būvju projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Dzīvojamo un sabiedrisko ēku pojektēšanas pamati. Ēku funkcionālie un būvdetaļu mezglu tehnoloģiskie risinājumi.
• Prasmes: Veikt nepieciešamos aprēķinus, izstrādāt būvniecības rasējumus, ievērot Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus. Izstrādāt atbilstošu dokumentāciju ar atbilstošu detalizāciju jebkurā būvprojektēšanas stadijā. Orientēties materiālu un risinājumu klāstā, to racionālā pielietojumā, izmaksās un citās ekonomiski tehniskajās īpašībās.
• Kompetence: Spēt izstrādāt dzīvojamo un sabiedrisko ēku skiču un tehnisko projektu arhitektūras daļu. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi un skaņošanu valsts un pašvaldību institūcijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa projekta uzdevums, objekta izvēle, apjoma noteikšana.
2 Izejas datu aprēķins, normatīvā bāze.
3 Sadzīves telpu aprēķins, norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.
4 Konstruktīvo risinājumu un inženierkomunikāciju apraksts.
5 Stāvu plāni.
6 Ēkas fasādes.
7 Šķērsgriezums caur kāpņutelpu.
8 Garengriezums.
9 Pamatu plāns ar būvdetaļu specifikāciju.
10 Pagraba un jumta stāva pārseguma plāni ar specifikāciju.
11 Starpstāvu pārseguma plāni ar pārseguma elementu specifikāciju.
12 Jumta plāns ar slīpumiem, apzīmējumiem, lietus ūdens inženiersistēmu shematisks attēlojums.
13 Ēkas novietnes plāns
14 Novietnes plāna apzīmējumi, tehniskie ekonomiskie aprēķini un rādītāji, būvju eksplikācija.
15 Raksturīgie mezgli un detaļas.
16 Kursa darba noformējums, izdruka un brošēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv atbilstoši izsniegtajam uzdevumam kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. Fourth Edition. Vācija: Wiley Blackwell, 2012. ISBN 978-1405192538
3. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
4. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.

Papildliteratūra

1. Šterns H. Jumtu konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lpp.
2. McLeod V. Detail in Contemporary Timber Architecture. London: Laurence King, 2010. 224 lpp. ISBN 9781856696418
3. Klanten R., Feireiss L. Build-On. Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin: Gestalten, 2009. 239 p. ISBN 9783899552591

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2013.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2013. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2013. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība".