Kursa kods Arhi3064

Kredītpunkti 2

Arhitektūra I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraLauku būvniecība323218/12/2013Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andris Stankevičs

Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbībā un vadīšanā

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2012, Būvfizika

BūvZ1004, Ievads specialitātē I

BūvZ2007, Būvmateriāli I

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Papildliteratūra

1. Šterns H. Jumtu konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lpp.
2. McLeod V. Detail in Contemporary Timber Architecture. London: Laurence King, 2010. 224 lpp. ISBN 9781856696418
3. Klanten R., Feireiss L. Build-On. Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin: Gestalten, 2009. 239 p. ISBN 9783899552591

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2013.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2013. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2013. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība".

Kursa anotācija

Kursa projekta mērķis ir apgūt ēku daļas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par dzīvojamām un publiskām ēkām, to klasifikāciju, konstruktīvo struktūru un vispārīgām prasībām. Galvenās ēku konstrukcijas: pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumti, logi, durvis un citi konstruktīvo ēku elementu projektēšanas jēdzieniem tiek apgūti kursa projekta izstrādes laikā. Tiek apgūti pamatprincipi dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku, bērnu iestāžu, skolu, kinoteātru un sporta būvju projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Dzīvojamo un sabiedrisko ēku pojektēšanas pamati. Ēku funkcionālie un būvdetaļu mezglu tehnoloģiskie risinājumi.
• Prasmes: Veikt nepieciešamos aprēķinus, izstrādāt būvniecības rasējumus, ievērot Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus. Izstrādāt atbilstošu dokumentāciju ar atbilstošu detalizāciju jebkurā būvprojektēšanas stadijā. Orientēties materiālu un risinājumu klāstā, to racionālā pielietojumā, izmaksās un citās ekonomiski tehniskajās īpašībās.
• Kompetence: Spēt izstrādāt dzīvojamo un sabiedrisko ēku skiču un tehnisko projektu arhitektūras daļu. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi un skaņošanu valsts un pašvaldību institūcijās.

Kursa plāns

1 Kursa projekta uzdevums, objekta izvēle, apjoma noteikšana.
2 Izejas datu aprēķins, normatīvā bāze.
3 Sadzīves telpu aprēķins, norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.
4 Konstruktīvo risinājumu un inženierkomunikāciju apraksts.
5 Stāvu plāni.
6 Ēkas fasādes.
7 Šķērsgriezums caur kāpņutelpu.
8 Garengriezums.
9 Pamatu plāns ar būvdetaļu specifikāciju.
10 Pagraba un jumta stāva pārseguma plāni ar specifikāciju.
11 Starpstāvu pārseguma plāni ar pārseguma elementu specifikāciju.
12 Jumta plāns ar slīpumiem, apzīmējumiem, lietus ūdens inženiersistēmu shematisks attēlojums.
13 Ēkas novietnes plāns
14 Novietnes plāna apzīmējumi, tehniskie ekonomiskie aprēķini un rādītāji, būvju eksplikācija.
15 Raksturīgie mezgli un detaļas.
16 Kursa darba noformējums, izdruka un brošēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv atbilstoši izsniegtajam uzdevumam kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. Fourth Edition. Vācija: Wiley Blackwell, 2012. ISBN 978-1405192538
3. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
4. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.