Kursa kods Arhi3063

Kredītpunkti 2

Arhitektūra I

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareLauku būvniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2012, Būvfizika

BūvZ1004, Ievads specialitātē I

BūvZ2007, Būvmateriāli I

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt ēku daļas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par dzīvojamām un publiskām ēkām, to klasifikāciju, konstruktīvo struktūru un vispārīgām prasībām. Galvenās ēku konstrukcijas: pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumti, logi, durvis un citi konstruktīvo ēku elementu projektēšanas jādzieniem tiek apgūti kursa projekta izstrādes laikā. Tiek apgūti pamatprincipi dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku, bērnu iestāžu, skolu, kinoteātru un sporta būvju projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Dzīvojamo un sabiedrisko ēku pojektēšanas pamati. Ēku funkcionālie un būvdetaļu mezglu tehnoloģiskie risinājumi.
• Prasmes: Veikt nepieciešamos aprēķinus, izstrādāt būvniecības rasējumus, ievērot Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus. Izstrādāt atbilstošu dokumentāciju ar atbilstošu detalizāciju jebkurā būvprojektēšanas stadijā. Orientēties materiālu un risinājumu klāstā, to racionālā pielietojumā, izmaksās un citās ekonomiski tehniskajās īpašībās.
• Kompetence: Spēt izstrādāt dzīvojamo un sabiedrisko ēku skiču un tehnisko projektu arhitektūras daļu. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi un skaņošanu valsts un pašvaldību institūcijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārīgi jēdzieni par ēkām un ēku projektēšanu - ēku klasifikācija, konstruktīvš shēmas, tipizācija un unifikācija.
2 Būvniecības siltumtehnika, skaņas izolācija un dabiskais apgaismojums dzīvojamās un sabiedriskās ēkās.
3 Pamatnes un to iedalījums - pamatnes gruntis, dabiskās un mākslīgās pamatnes.
4 Pamtu vispārējās prasības un klasifikācija.
5 Piemērotākā pamata veida izvēle, tehniski ekonomiskie rādītāji.
6 Sienām uzstādāmās prasības un sienu klasifikācija.
7 Sienu arhitektūras un konstruktīvie elementi un mezgli.
8 Pārsegumu klasifikācija, tiem uzstādāmās prasības, tehniski ekonomiskie rādītāji.
9 Dzīvojamo un sabiedrisko ēku grīdu klasifikācija un prasības.
10 Grīdu konstruktīvie elementi
11 Starpsienu tipi dzīvojamās un sabiedriskās ēkās, kasifikācija, nozīmīgas prasības.
12 Kāpņu tipi un projektēsanas pamatprincipi.
13 Kāpņu konstrukcijas, kāpņu telpas, speciālās kāpnes.
14 Jumtu veidi, vispārējās prasības, to konstrukcijas.
15 Jumtu segumi, savietotie jumti, plakanie jumti.
16 Logi, virsgaismas, durvis un vārti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jānokārto rakstisks eksāmens, kurā detalizēti jāuzrasē 3 tekstā aprakstīti būvkonstrukciju detaļu rasējumi. Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no pareizas mezglu detalizācijas, izmēru precizitātes, pielietoto materiālu definīcijas un izvēles, caursalšanas tiltu izslēgšanas, akustikas un citu nozīmīgu raksturlielumu ievērošanas.

Pamatliteratūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.
4. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. Fourth Edition. Vācija: Wiley Blackwell, 2012. ISBN 978-1405192538

Papildliteratūra

1. Šterns H. Jumtu konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lpp.
2. McLeod V. Detail in Contemporary Timber Architecture. London: Laurence King, 2010. 224 p. ISBN 9781856696418
3. Klanten R., Feireiss L. Build-On. Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin: Gestalten, 2009. 239 p. ISBN 9783899552591

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2013.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2013. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2013. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība".