Kursa kods Arhi3060

Kredītpunkti 2

Būvniecība un santehnika

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Maija Žodziņa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi1005, Fizikas pamati

Fizi2021, Fizika I

Fizi2022, Fizika II

LauZ4076, Tēlotāja ģeometrija

LauZ4140, Inženiergrafika

Mate1001, Matemātika I

Mate2001, Matemātika II

Mate3001, Matemātika IV

Mate4001, Matemātika III

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar rūpniecības būvniecības projektēšanas pamatprincipiem, iemācās izprast ēku konstruktīvās shēmas. Izstrādā ražošanas ēkas arhitektūras daļu - stāvu plānus, griezumus, konstruktīvos mezglus. Sastāda dzelzsbetona, metāla elementu specifikāciju. Izstrādā grīdu konstruktīvo elementu specifikāciju. Izprojektē rūpniecības teritorijas ģenerālo plānu. Sastāda paskaidrojuma rakstu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pamatzināšanas par rūpniecības ēku projektēšanu, pielietojamiem materiāliem, konstrukcijām.
• Prasme izvērtēt sadzīves telpu nepieciešamību, nozīmi rūpniecības ēkā.Prast izstrādāt arhitektūras daļas rasējumus, veikt norobežojošo konstrukciju statiskos noturības un siltumtehniskos aprēķinus.
• Kompetence iegūtās zināšanas izmantot reālu projektu izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba satura izklāsts, izejas dati projektēšanai.
2 Rūpniecības ēku projekti, to sastāvs, noformējums.
3 Ražošanas ēku projektēšanas pamatprincipi.
4 Administratīvo un sadzīves telpu skaita, lieluma pamatojums, aprēķins.
5 Ražošanas ēkas stāvu plāns. Izmēru izlikšana.
6 Stāvu plāna noformēšana.
7 Ražošanas ēku griezumi, to noformēšana. Augstuma atzīmes.
8 Ēkas šķērsgriezums un garengriezums.
9 Mezgli un detaļas.
10 Rūpniecības teritoriju ģenerālie plāni.
11 Dzelzsbetona elementu specifikācija.
12 Metāla elementu specifikācija.
13 Grīdu konstruktīvo elementu specifikācija.
14 Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins.
15 Kāpņu projektēšana. Kāpņu telpas izmēru noteikšana.
16 Paskaidrojuma raksta saturs un noformējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vadošā docētāja parakstītas ražošanas ēkas projekta skices, uzrakstīti un ieskaitīti divi kontroldarbi; izstrādāts, aizstāvēts kursa darbs "Rūpniecības ēka".
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Mācību palīglīdzeklis. Štrausa S. un autoru kolektīvs. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Neufert Ernst. Architects' data. 3rd Edition. Oxford, UK [etc]: Blackwell Science, 2000. 636 p.
3. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура С, 2005. 167с.

Papildliteratūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Latvijas būvinženieru savienības izdevums.2013. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. ISSN 1691-9262. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=91062&Itemid=60

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts TF L/s inženierzinātnes bakalaura programmas obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.