Kursa kods Arhi3052

Kredītpunkti 2

Būvniecība un santehnika

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Maija Žodziņa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi1005, Fizikas pamati

Fizi2021, Fizika I

Fizi2022, Fizika II

LauZ4076, Tēlotāja ģeometrija

LauZ4140, Inženiergrafika

Mate1001, Matemātika I

Mate2001, Matemātika II

Kursa anotācija

;Studenti iepazīstas ar rūpniecības ēku būvniecības pamatprincipiem, klasifikāciju, ražotņu veidiem. Būvniecības likumdošana. Latvijas būvnormatīvi.Būvniecības process. Kursā tiek apgūti būvniecības projektēšanas pamatprincipi, rūpniecības teritorijas, palīgēkas un palīgtelpas. Rūpniecības ēku galvenie konstruktīvie elementi, konstruktīvās shēmas. Karkasi un to elementi. Rūpniecības ēku dzelzsbetona un tērauda karkasi. Tiek veikti konstrukciju stiprības un siltumtehniskie aprēķini.Apkure, vēdināšana, ūdensapgāde, kanalizācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par būvniecības procesu, būvniecības likumdošanu, normatīviem aktiem, konstrukcijām un pielietotajiem materiāliem.
• Prasmes - izvērtēt telpu nepieciešamību, funkcionālo nozīmi atbilstoši tehnoloģijai rūpniecības ēkā.Prast izstrādāt arhitektūras daļas rasējumus, veikt konstrukciju statiskos un siltumtehniskos aprēķinus.
• Kompetence - iegūtās zināšanas izmantot reālu projektu izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads rūpniecības būvniecībā.
2 Ražotņu klasifikācija.
3 Būvniecības likumdošana, normatīvie akti. Ugunsdrošības prasības.
4 Projektēšanas pamatprincipi.Laidumi, soļi, piesaistes asis.Ēku konstruktīvās shēmas.
5 Ražošanas ēku konstruktīvie elementi, to piesaiste.
6 Stāvu plāni, apzīmējumi, izmēru izlikšana.
7 Vienstāvu ražošanas ēkas dzelzsbetona karkasi un to elementi.
8 Tērauda karkasi un to elementi.Stinguma saites.
9 Pamatnes gruntis, to nestspēja. Pamati zem karkasu kolonnām, zem iekārtām.
10 Ražošanas ēku sienas.
11 Grīdas ,grīdu konstruktīvie elementi.Kāpņu projektēšana.
12 Rūpniecības teritoriju ģenerālie plāni..
13 Plakanie un slīpie jumti.Jumtu segumi. Ūdens novadīšanas sistēmas.
14 Ēku sanitārtehnikas pamati. Apkute un vēdināšana.
15 Ūdensapgāde un kanalizācija.
16 Būvmateriālu pielietojums, izvēle ražošanas ēku projektēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vadošā docētāja parakstītas ražošanas ēkas projekta skices, uzrakstīti un ieskaitīti divi kontroldarbi, izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs "Rūpniecības ēka".
Studiju kursa novērtējums - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Štrausa S. un autoru kolektīvs. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура С, 2005. 167 с.
3. Žodziņa M. Celtniecības pamati. Lekcijas Power pointā. Jelgava, 2008. 75 lpp.

Papildliteratūra

1. Neufert E. Architects' data. 3rd Edition. Oxford, UK(etc): Blackwell Science, 2000. 636 p.
2. Iļjins U. Tenapors: putupolistirols. Metodiskie norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Dobele: SIA Tenax, Jelgava: LLU, 2002. 99 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF L/s inženierzinātnes bakalaura programmas obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.