Kursa kods Arhi3042

Kredītpunkti 2

Būvniecība

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maija Žodziņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar būvniecības pamatuzdevumu - cilvēku dzīves un darba vides radīšanu. Iegūst izpratni par būvniecības procesu, par pamatjēdzieniem. Iepazīstas ar Latvijas būvnormatīviem, būvdarbu hronoloģisko secību, pirmsprojekta izpēti, projekta sastāvdaļām. Tehniskais projekts. Skiču projekts. Iepazīstas ar būvmateriālu īpašībām un to pielietošanu ēku būvniecībā.Praktisko darbu laikā iemācās izprast un analizēt reālus dzīvojamās mājas projektus. Iemācās veikt projekta skices,sastādot arhitektūras daļas stāvu plānus, griezumus, paskaidrojuma rakstu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un izpratne par būvniecības pamatjēdzieniem, par būvniecības procesu, būvnormatīviem, būvmateriāliem, būvprojekta sadaļām, to saturu un rasējumu noformējumu.
• Prasmes sastādīt dzīvojamās mājas stāvu plānus, griezumus; izvērtēt ēku daļas un pielietojamos būvmateriālus; veikt norobežojošo konstrukciju statiskos un siltumtehniskos aprēķinus.
• Kompetence izvērtēt cilvēka dzīves un darba vides - ēkas un tās daļu funkcionālo nozīmi; ēku būvniecībai ieteicamākos būvmateriālus un konstrukcijas; veikt nesošo un norobežojošo ēku daļu elementārus aprēķinus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dzīves un darba vides radīšana - būvniecības pamatuzdevums..
2 Izpratne par būvniecības procesu. Latvijas būvnormatīvi.
3 Projekta sastāvdaļas. Rasējumi. Projekta uzdevuma sastādīšana.
4 Individuālās dzīvojamās mājas stāvu plāna izstrādāšana. Apzīmējumi, izmēru izlikšana rasējumos.
5 Būvmateriāli, to īpašības, izvēle, pielietojums, tehnoloģijas.
6 Saistvielas un javas. Betons, stiegrbetons, metāls, koks.
7 Siltumizolācijas, hidroizolācijas, akustikas materiāli, to pielietojums un nozīme ēku konstrukcijās.
8 Ēkas šķērsgriezums un garengriezums. Izmēri un augstuma atzīmes.
9 Ēku konstruktīvie elementi, to nozīme, pielietojums.
10 Individuālo dzīvojamo māju ģenerālie plāni.
11 Pamatnes , to nestspēja. Grunšu veidi, īpašības.Pamati dzīvojamām ēkām.
12 Sienas, to klasifikācija, pielietojamie materiāli. Starpsienas.
13 Pārsegumi : dzelzsbetona, koka, metāla. Pārsegumu izvēle. Slodzes uz pārsegumiem.
14 Grīdas ēkā. Dēlu, parketa, plātņu, betona linoleja, apsildāmās grīdas.
15 Būvkonstrukciju elementārie aprēķini. Siltumtehniskais aprēķins.
16 Paskaidrojuma raksta saturs, tehniski- ekonomiskie rādītāji.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu iegūšanai jābūt izstrādātām individuālās dzīvojamās mājas projekta skicēm, uzrakstītiem un ieskaitītiem diviem kontroldarbiem par lekciju tēmām. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Noviks J. Būvdarbi I. Rīga: Jurģi 93, 1999. 342 lpp.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Rīga: Jurģi 93, 2006. 272 lpp.
3. Noviks J. Būvdarbi IV. Rīga: ISAVE, 2002. 270 lpp.
4. Neufert. Architects data. Third Edition. Oxford, UK: Blackwell Science, 2000. 636 p.

Papildliteratūra

1. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA "Tehniskā grāmata", 2006. 264 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA "Tehniskā grāmata", 2006. 272 lpp.
3. Iļjins U. un citi Tenapors: putupolistirols: metodiskie norādījumi projektētājiem un būvētājiem. Dobele: SIA Tenax; Jelgava: LLU, 2002. 99 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. R.Pārdošanas grupa. ISSN 1407- 4559.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijas.