Kursa kods Arhi3013

Kredītpunkti 2

Celtniecība

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Maija Žodziņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā iegūst vispārējas ziņas par civilo ēku un rūpniecības ēku būvniecību, būvniecības procesiem, būvnormatīviem, ēku konstruktīvām shēmām, nesošo un norobežojošo konstrukciju siltumtehniskiem aprēķiniem. Studenti izprot ēku konstrukcijas, būvmateriālus un to pielietojumu ēku projektēšanā. Praktisko darbu laikā iegūst projektēšanas iemaņas, izstrādājot individuālās dzīvojamās mājas projekta skices, ko turpina izstrādāt patstāvīgi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par būvniecības pamatjēdzieniem, būvniecības procesu, būvkonstrukcijām un ēku konstruktīvām shēmām;
• prasmes izstrādāt arhitektūras celtniecības daļas rasējumus, veikt nesošo un norobežojošo konstrukciju siltumtehniskos aprēķinus;
• kompetence - iegūtās zināšanas izmantot reālu dzīvojamās ēkas projektu izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ieskats arhitektūras un būvniecības vēsturē.
2 Būvniecības process. Projektēšanas stadijas. Tehniskais projekts. Skiču projekts.
3 Būvniecības likumdošana, būvnormatīvi.
4 Civilo ēku projektēšanas pamati. Konstruktīvās shēmas.
5 Ēku karkasi- metāla, dzelzsbetona, koka. Konstruktīvo elementu piesaiste.
6 Būvkonstrukcijas, to nozīme ēkā. Koka inženierbūves.
7 Dzelzsbetona konstrukcijas- saliekamās un monolītās.
8 Metāla konstrukcijas.Savienojumi, mezgli.
9 Būvmateriāli, to pielietojums ēkā.Saistvielas, javas un betoni.
10 Pamatnes gruntis, to nestspēja. Dabiskās pamatnes. Mākslīgās pamatnes.
11 Pamati zem sienām, zem karkasu kolonnām.
12 Sienas (mūra, sīkbloku, koka, karkasveidīgās, paneļu).
13 Pārsegumi ēkā.Koka sijas, metāla sijas, dzelzsbetona plātnes.
14 Grīdas, to konstruktīvie elementi.
15 Jumti un to segumi. Jumta krēsls. Bēniņu izbūve.
16 Kāpnes ēkā, to projektēšana. Koka, metāla, dzelzsbetona. Kāpņu telpas izmēru noteikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītiem, ieskaitītiem diviem kontroldarbiem, izstrādātām un aizstāvētām dzīvojamās mājas projekta skicēm un nokārtotam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Noviks J.Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 263 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Neufert Ernest Ernst Architects Data. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Publishing Company, 2000. 636 p.

Papildliteratūra

1. Paliekošo veidņu sistēma Dobeles panelis: metodiskie norādījumi projektētājiem un būvniekiem. U. Iljins ... [u. c.]; SIA Tenax, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Dobele : SIA Tenax, Jelgava : Latvijas lauksaimniecības universitāte, 2006. 160 lpp.
2. Rannila: facades and Interior structures. Keuruu. 1999. 399 p.
3. Rannila fasādes un iekštelpu konstrukcijas. Rannila Steel Oy, 2000. 270 lpp. : minētās grāmatas tulkojums
4. Belidževa O. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Rīga: RTU, 2002. 166 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālā bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.