Kursa kods Arhi2083

Kredītpunkti 4

Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareArhitektūras teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā64

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Silvija Rubene

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1034, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture I

Arhi2070, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Latvijas arhitektūras un dārzu mākslas attīstības posmiem un stiliem, atbilstoši šiem laika posmiem. Studiju kurss sniedz zināšanas par to kā pielietot projektēšanā attiecīgās zināšanas par arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsturi. Studiju kursa apgūšanas process ir lekcijas, ekskursijas un kursa projekts teritorijai kultūrvēsturiskā ainavā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: studenti iegūs zināšanas par Latvijas muižu un piļu arhitektūru un šiem objektiem piederošiem parkiem, par Rīgas un citu pilsētu dārzu un parku veidošanos, izcilajiem dārzu mākslas meistariem Kūfaltu, Zeidaku, Baronu.
•Prasmes: kursa projekta izstrādes gaitā iegūs prasmi izpētīt un pielietot projektēšanā dažādu dārza mākslas un arhitektūras stilu raksturīgās kompzīcijas, formas un augus.
•Kompetences: kompetence raksturot, salīdzināt un vērtēt projekta tetritorijas arhitektūras un ainavu arhitektūras stilus, ievērtēt kultūrvēsturiskās vides specifiku un prasības projektēšanai..

Kursa plāns

1 Senie ainaviskie muižu parki Latvijā. Ainavu arhitekta Kūfalta veidotie dārzi un parki. Ainavu arhitekts Zeidaks.
2 Ekskursija un Latvijas vēsturiskajiem piļu un muižu parkiem.
3 Rīgas dārzu un parku vēsture. Kūfalta un Zeidaka radošā darbība.
4 Ekskursija uz Rīgas dārziem un parkiem parkiem.
5 Liepājas, Ventspils un Kuldīgas parki un vēsturiskās ainavas.
6 Ekskursija uz Liepājas, Ventspils un Kuldīgas parkiem.
7 Cēsu, Valmieras un Siguldas parki. Ekskursija.
8 Vēsturiskas teritorijas un vēsturisko materiālu izpēte.
9 Pieguļošo teritoriju un situāciju analīze. Skice mērogā 1:1000 vai 1: 500.
10 Rekonstrukcijas vai revitalizācijas idejas prezentācija.
11 Plāna zīmējums M 1:500 vai 1: 250.
12 Plāna precizēšana, arhitektūras un labiekārtojuma formu izvēle.
13 Plāna galīgais variants. Apstādījumu augu izvēle.
14 Plāns ar apstādījumu augiem, teritorijas griezumi, notinumi.
15 Materiālu specifikāciju tabulas, prezentācijas noformēšana.
16 Noslēguma seminārs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 157 lpp.
2. Krastiņš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga: Baltika, 1998. 312 lpp. Digitālā versija LNB.
3. Pūka T., Zunde R., Zunde I. (2010) Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gadsimta nogalei. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 310 lpp. ISBN 978-9984-45-151-0.
4. Janelis I. M. Latvijas muižu dārzi un parki. Rīga: Neputns, 2010. 303 lpp. ISBN 978-9984-807-57-7

Papildliteratūra

1. Landscape transformed. Academy editions. 1996. 112.p.
2. Горохов В. А., Лунц Л. Б. Парки мира. Москва: Стройиздат, 1985. 328 с.
3. Gorkins N., Blūma D. Latvijas kultūras vēsture. Īskurss. Rīga: Petergailis, 2002. 90 lpp. ISBN 9984673863 I

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.
2. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.