Kursa kods Arhi2077

Kredītpunkti 4

Ainavu arhitektūras projektu prezentācija

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā64

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1029, Ainavu socioloģija

Arhi1032, Digitālie rīki ainavu projektos

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Arhi2075, Ainavu arhitektūras projektu grafika

Arhi3077, Vides psiholoģija ainavu arhitektūrā

Kursa anotācija

Pētījumu izstrādes un vadības nozīmīga daļa ir prezentēšanas prasme. Pētījumu izstrādes un prezentēšanas spējas ir nepieciešamas, lai spētu skaidrot un pamatot savus rezultātus, savu domu, ideju un pamatotu lēmumu, risinājumu nepieciešamību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: par veiksmīgo pētījumu gaitu un to prezentācijas principiem. •Prasme: uzstāties, darboties gan individuāli, gan grupā. Aktīvi piedalīties diskusijās veicinot pozitīvu darbības virzienu. •Kompetence: izprast dažādās situācijas un tām piemērotākās pētījumu metodes un prezentēšanas pieejas.

Kursa plāns

1. Ievads ainavu pētījumu prezentācija, to nozīme un loma.
2. Ainavu arhitektūras nozares pētījumu virzieni.
3. Ainavu arhitektūras nozares pētījumu metodes, to priekšrocības, saikne ar ainavas mērogu un funkciju.
4. Ainavu pētījumu rezultātu praktiskā izmantošana. 1.prakstiskais darbs
5. Ainavu kultūrvēsturiskie pētījumi – arhīva dati, to izmantošana.
6. Ainavu sociāli pētījumi, metodes.
7. Ainavu lauka pētījumi, metodes.
8. Ainavu pētījumu rezultātu interpretācija un izmantošanas sfēras. 2.prakstiskais darbs
9. Pētījumu prezentēšanā - dažādie nozares pētījumi, to prezentāciju veidi un pielietojamas metodes un materiāli.
10. Prāta vētras (Brainstorming) efektīvākie modeļi. Intensīva grupas diskusija. 1.seminārs
11. Prezentēšanas tehnoloģijas teorētiskais apskats. Verbālā un neverbālā komunikācija.
12. Rakstiskā komunikācija. Pareizu terminu lietošana ainavu arhitektūrā. 3.prakstiskais darbs
13. Prezentēšanas tehnoloģiju pielietojums idejas prezentēšanā. 4.prakstiskais darbs
14. Retorikas pamati. Publiskā runa un saskarsmes psiholoģija. Lietišķā komunikācija.
15. Kvalitatīvas diskusijas priekšnoteikumi. Mijiedarbība ar klausītājiem. 2.seminārs
16. Noslēguma darbs - dalība konferencē. 3.seminārs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.prakstiskais darbs – atbilstoši izvelētai pētījumu tēmai definēt pētījuma virzienu, piemērotas pētījuma metodes, izvēlēta pētījuma praktiskas izmantošanas definēšana. (apjoms vismaz 3 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).
2.prakstiskais darbs – Arhīva materiālu izpēte un analīze, citu informācijas avotu izzināšana un materiālu izpēte, apkopošana. (apjoms vismaz 20 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).
3.prakstiskais darbs – izmantoto terminu apkopojums, rakstiska pētījuma pamatojuma sagatavošana. Literatūras atsauču noformēšana. Pētījuma rezultātu definēšana. (apjoms vismaz 30 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).
4.prakstiskais darbs – sagatavota prezentācija par pētījuma izmantotājam metodēm, pētījuma gaitu, rezultātiem. (apjoms vismaz 20 slaidi, iesniedz elektroniskā veidā).
1.seminārs – darbs grupās – zinātniskā diskusija, komunikācijas veidi. (diskusijas formātā apspriež semināra rezultātus)
2.seminārs – uzstāšanas runas mēģinājums. Katrs sagatavo uzstāšanas runu par savu pētījuma tēmu. (diskusijas formātā apspriež semināra rezultātus)
3.seminārs – uzstāšanas Ainavu arhitektūras studentu zinātniskā konferencē ar ziņojumu par savu pētījuma tēmu. (sagatavota prezentācija – vismaz 25 slaidi, izdrukāts pētījuma darbs vismaz 30 lpp)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no gala aizstāvēšanas zinātniskajā konferencē.
Pielaišana pie eksāmena aizstāvēšanas tikai pēc sekmīgi nokārtotiem un laikā iesniegtiem praktiskiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Brēdemeiers K. Melnā retorika. Valodas spēks un maģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 167 lpp.
2. Keigals T. Dž. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.
3. Alekse I. Runātprasme. Rīga: RaKa, 2003. 126 lpp.
4. Kūlis M. Saskarņu māksla: datori, grafika, dizains. ISBN: 9789934142468 Rīga: Matīss Kūlis, 2015. 344 lpp.

Papildliteratūra

1. Gabors D. Vārdi, kas pārliecina. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 328 lpp.
2. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība, 2005. 688 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psiholoģijas Pasaule. izd. " Rīga: DARO Cēsis, ISSN 1691-0435.
2. Kultūras Forums: fakti un argumenti: nedēļas laikraksts. Rīga: Platforma. ISSN 1691-1946.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.