Kursa kods Arhi2076

Kredītpunkti 2

Ūdens ainava

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraAinavu arhitektūra323208/03/2017Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daiga Skujāne

Arhitektūras doktors

Priekšzināšanas

Arhi1036, Ainavu mācība

Papildliteratūra

1. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design. N. Rottle, K Yocom. 2011.
2.Steiner F., Butler. K. Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 436 p.
3. LaGro Jr. J.A. Site Analysis. A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 372 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Jornal of Landscape ArchitectureJournal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste]: European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 06.06.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par ūdens resursu lomu ainavā un ietekmi uz estētisko, ekoloģisko un sociālo kvalitāti, ūdens ainavu analīzi. Iegūt pamatzināšanas par ūdens objektu projektēšanas pamatprincipiem ainavā, tai skaitā infrastruktūru un elementiem, normatīvo aktu ietvaru. Studiju kurss apskata jautājumus par ūdens tilpņu un teču dizaina metodiku. Praktiskie darbi nodrošina iegūtās zināšanas nostiprināt praksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: zināšanas par ūdens resursu lomu ainavu plānošanā un estētisko, ekoloģisko un sociālo kvalitāšu uzlabošanā.
• Prasmes: prasmes novērtēt esošās ūdens ainavas vērtības un elementus un iekļaut ainavu arhitektūras projektos; noteikt upju ainavtelpu un tās elementus
• Kompetence: kompetences izstrādāt ūdens ainavu attīstības koncepcijas un projektus atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, izstrādāt ūdens elementu risinājumus.

Kursa plāns

1 Ūdens resurss ainavā, tā loma vides estētiskās, ekoloģiskās un sociālās kvalitātes uzlabošanā.
2 Ūdens elementu veidi. Dabiskās ūdensteces. Aizsargjosla un tauvas josla.
3 Ūdens ainavas inventarizācija un vērtīgāko elementu noteikšana.
4 Upju ainavas.
5 Upjes ainavtelpas elementi.
6 Plūdi, aizsardzība pret plūdiem.
7 Bioloģiskās daudzveidības paaugstināšana upju ainavās, upju dabiskās gultnes atjaunošana.
8 Rekreācijas ūdens ainavas lauku teritorijās. Aktivitātes, infrastruktūra un elementi.
9 Piemēri no prakses.
10 Ūdens pilsētvidē.
11 Rekreācijas ūdens ainavas pilsētu teritorijās. Aktivitātes, infrastruktūra un elementi.
12 Apstādījumi ūdens ainavā.
13 Strūklakas, to veidi un izbūve.
14 Kanāli, to veidi un izbūve.
15 Dīķi, to veidi un to izbūve.
16 Mazās hidroelektro stacijas un to ainavas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. Ekoloģiskā būvniecība. Riga: Preses nams, 1995. 400 lpp.
2. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1998. 98 lpp.
3. Zigmunde D., Ņitavska N. Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 2013. 115 lpp.
4. Applied Urban Ecology: A Global Framework (2011) M. Richter, U.Weiland (eds.). Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2011. 235 p.