Kursa kods Arhi2064

Kredītpunkti 3

Digitālie rīki ainavu projektos III

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits38

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

author lekt.

Artūrs Mengots

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti pamati darbam ar datoru. Tiek apgūts tādas programmas kā Microstation un SketchUp.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: studenti iegūst zināšanas par MicroStation un SketchUp programmu iespējām,
•Prasme: savienot vairāku atsevišķu programmu sniegtās iespējas ainavu arhitektūras projektu izstrādei.
•Kompetence: noteikt piemērotāko programmu konkrēto mērķu sasniegšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads Microstation. Galvenās atšķirības un kopīgais darbam ar AutoCad.
2 Microstation datu bibliotēkas.
3 Vienkārša apstādīju plāna veidošana MicroStation.
4 Ievads Google SketchUp lietošanā, grafiskais interfeiss. SketchUp modelēšanas pamati: navigācijas rīki.
5 Rasēšanas rīks - Line, rectangle; Modificēšanas rīki - Push/Pull, Offset, Move. Rīki Eraser un Paint Backet.
6 SketchUp modelēšanas pamati: Rasēšanas rīks – Arc, Circle, Polygon; Modificēšanas rīks – Rotate, Scale.
7 SketchUp modelēšanas pamati: Modificēšanas rīks - Fallow me. Konstrukciju darbarīki.
8 3D labiekārtojuma modeļa izveide. Augu bibliotēkas izveidošana
9 Ēnu pievienošana modelim. Stilu nomaiņa. Materiālu rediģēšana
10 Reljefa modelēšana no kontūrlīnijām. Slāņu izmantošana.
11 Reljefa modelēšana ar sandbox rīku. Reljefa brīvformu modelēšanas tehnikas
12 Solid tools. Intersection.
13 Scēnu organizēšana. Animēšana
14 Modelēšana no fotogrāfijas (Match photo).
15 SketchUp papildinājumi
16 Noslēguma darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

Tal D. Google Sketchup for site design : a guide to modeling site plans, terrain, and architecture. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc. 2009. ISBN 978-0-470-34525-2

Periodika un citi informācijas avoti

1. SketchUp videoapmācības. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2016.]. Pieejams: http://www.sketchup.com/learn/videos/58
2. SketchUp pašmācības instrukcijas. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2016.]. Pieejams: https://3dwarehouse.sketchup.com/collection.html?id=36e1fa0d054a15ee

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.