Kursa kods Arhi2063

Kredītpunkti 3

Digitālie rīki ainavu projektos II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraAinavu arhitektūra48103808/03/2017Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Madara Markova

Arhitektūras doktors

author vieslekt.

Artūrs Mengots

Arhitektūras maģistrs ainavu arhitektūrā

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Papildliteratūra

1. Moss E. Autodesk AutoCAD 2016 Fundamentals. SDC Publications, 2015. 471 p.
2. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD 2010. Pašmācības grāmata. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Autodesk produktu, tai skaitā AutoCad apmācības un noderīga informācija. Autodesk university. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2016.]. Pieejams: http://au.autodesk.com/

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti pamati darbam ar datoru. Tiek apgūts AutoCad pielietojums ainavu arhitektūras projektu izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: par AutoCad programmas pielietojumu ainavu projektos
•Prasme: savienot vairāku atsevišķu programmu sniegtās iespējas ainavu arhitektūras projektu izstrādei.
•Kompetence: noteikt piemērotāko programmu konkrēto mērķu sasniegšanai.

Kursa plāns

1 Ievads. Rasējumu veidi, iespējas. Nosaukuma josla, izvēlne „Menu”, rīkjoslas, zīmēšanas laukums, statusa josla, izmēru rīkjosla, papildus rīkjoslas.
2 AutoCad Model un Layout pielietojums.
3 AutoCad strādāšana līmeņos.
4 Līniju rasēšana, objektu dzēšana. Vienkārša rasējuma izveidošana, vienkāršu figūru izveidošana.
5 “Running Object Snaps” izmantošana, “Polar Tracking” funkcija leņķos.
6 Objektu piesaistes izsekošana, rasēšana un konstruēšana ar “Snap” un “Grid”.
7 Arku rasēšana, rasēšana ar polilīnijām, polilīniju rediģēšana.
8 Daudzstūru rasēšana, elipšu rasēšana.
9 Iesvītrojums, iesvītrojuma rediģēšana. Teksta izvietošana, rediģēšana.
10 Objektu atlase rediģēšanai, pārvietošana, kopēšana, rotēšana, mērogošana, spoguļattēls.
11 Tool palets pielietojums
12 Dažāda formāta izejmateriālu apskate, to integrēšanas un rediģēšanas iespējas un lietderīgums.
13 Bilžu, tabulu, teksta failu importēšana, SketchUp failu importēšana, AutoCad failu importēšana.
14 Tabulu noformēšana. Bloku veidošana.
15 Topogrāfijas savietošana ar rasējumu un noformēšana.
16 Būvprojekta noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Lockhart S. Tutorial Guide to AutoCAD 2016. SDC Publications, John Wiley & Sons, Inc.2015. 696 p. ISBN-13: 978-1-58503-956-2
2. Yarwood A., Palm B. S. Introduction to AutoCAD 2016: 2D and 3D Design. Routledge, 2015. 432 p.