Kursa kods Arhi2060

Kredītpunkti 2

Vides objekti I

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis iepazīt un apgūt ārtelpā funkcionāli, ērti un droši lietojamus labiekārtojuma elementus. Izprast neliela izmēra arhitektonisko un māksliniecisko veidojumu klasifikāciju, daudzveidību, izmantošanas likumsakarības, projektēšanas normas un prasības. Kursā iekļauta mūsdienu un vēsturisku vides objektu izzināšana, konstrukciju, iekārtu un noturības prasības attiecībā uz publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementiem, raisot izpratni par pielietojamiem materiāliem. Studiju kursa ietvaros studenti izstrādā kursa darbu ar detalizētiem darba rasējumiem un specifikācijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par ārtelpā nepieciešamajām konstrukcijām, iekārtām, to projektēšanas noteikumiem, pielietojumu, stilu un māksliniecisko noformējumu, zināšanas par konstrukciju un iekārtu drošības noteikumiem. 1 un 4 praktiskais darbs. 1. kontroldarbs.
• Prasme: studenti pratīs izstrādāt rasējumus ceļu un laukumu segumiem, mācēs konstruēt ārtelpā izmantojamus elementus un kāpnes, pandusus, atbalstsienas, izstrādāt dizainu žogiem, vārtiem, kā arī citiem dārzu elementiem. 2 un 3 praktiskais darbs.
• Kompetence: izvēlēties vietai atbilstošus tehniski un mākslinieciski augstvērtīgus ārtelpu dizaina elementus atpūtai, sportam, bērnu rotaļām un ārtelpas organizēšanai. 1-4 praktiskais darbs.

Kursa plāns

1. Vides objektu un ārtelpas elementu nozīme, specifika, izmantošana un klasifikācijas. Vides objektu stilistika.
2. LVS: materiālu un mehānismu drošība ārtelpā.
3. Ārtelpas elementu dizains kāpnēm, pandusiem. Kāpņu formula, slīpumu attiecības. Kāpņu veidi un atbalsta sienas.
4. 1. Praktiskais darbs – kāpnes un pandusu dizains atbilstoši pēc normatīvajām prasībām un projektējamās teritorijas konteksta.
5. Ārtelpas labiekārtojuma elementi: terases, platformas, tiltiņi, to veidi un klasifikācija.
6. Ārtelpas labiekārtojuma elementi: soliņi, soli, zviļņi, to veidi un klasifikācija.
7. Tēlniecības darbi. Ūdens labiekārtojuma risinājumi – strūklakas, kaskādes, kanāli u.c.
8. 2. Praktiskais darbs – tēlniecības darba izstrāde, materiālu nodefinēšana un darba rasējumu sagatavošana atbilstoši idejiskajam domu lidojumam.
9. Ārtelpas labiekārtojuma elementi: gabioni, žogi, sētas, stiprinājumu veidi un risinājumu ārtelpā.
10. Ārtelpas labiekārtojuma elementi: norādes, informācijas stendi, to veidi un klasifikācija. Atkritumu urnas, komposta kastes, to veidi un klasifikācija.
11. 3. Praktiskais darbs – mūsdienu vides objektu izstrāde un dizains. Darba rasējumu un specifikāciju tabulu izstrāde.
12. Ārtelpas labiekārtojuma elementi: apgaismojums, to klasifikācija. Velosipēdistu novietnes, to veidi.
13. Ārtelpas labiekārtojuma elementi: bērnu rotaļu laukumu aprīkojums, rotaļu laukumu iedalījums pēc vecuma grupām, drošības zonas un to nozīme bērnu rotaļu laukumos.
14. 4. Praktiskais darbs – bērnu rotaļu laukumu plānojums un dizains. Darba rasējumu un specifikāciju tabulu izstrāde.
15. 1. kontroldarbs.
16. Praktisko darbu aizstāvēšana. Izstrādāto darbu izstāde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs Nr. 1 – individuālas idejas detalizēts risinājums. Praktiskā darba noformēšana uz rasējumu lapām, atbilstoši noformēšanas prasībām.
Praktiskais darbs Nr. 2 – individuālas idejas detalizēts risinājums. Praktiskā darba noformēšana uz A2 formāta planšetēm un objekta maketa sagatavošana vai 3D vizualizācijas izstrāde.
Praktiskais darbs Nr. 3 – individuālas idejas detalizēts risinājums. Praktiskā darba noformēšana uz A2 formāta planšetēm un objekta maketa sagatavošana vai 3D vizualizācijas izstrāde.
Praktiskais darbs Nr. 4 – individuālas idejas detalizēts risinājums. Praktiskā darba noformēšana uz rasējumu lapām, atbilstoši noformēšanas prasībām.
1. kontroldarbs – par ārtelpas labiekārtojuma projektēšanas nosacījumiem un prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums atkarīgs no praktisko darbu izstrādes procesa, konceptuālajiem risinājumiem, rasējumu un vizuālo materiālu sagatavošanas, prezentēšanas. Studiju kursā praktisko darbu sagatavošana un iesniegšana pēc nodefinētajiem termiņiem, un 1. kontroldarba nokārtošana ar sekmīgu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Urban Elements. Barcelona: Page One, 2007. 179 p.
2. Zigmunde D., Ņitavska N. Zaļās pilsētvides plānošana [elektroniskais resurss]: rokasgrāmata. LLU. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 2013. 114 lpp.
3. Bertauski T. Plan Graphics for the Landscape Designer. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007.
4. Andersons. I. Labiekārtots dārzs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Kunz M. N., Schonwetter Ch. Outdoor Living. Terraces. Balconies. Rooftops. Courtyards. Stuttgart: AVedition, 2005. pp. 168 p.
2. Uffelen C. 1000 x Landscape Architecture. Braun, 2010.
3. Harpur J., Stevens D. Roof Gardens, Balconies and Terraces. London: Mitchell Beazley, 2003. 160 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Neu verorten: zeitgenössische deutsche Landschaftsarchitektur/Making Spaces: Contemporary German Landscape Architecture: Taschenbuch. Basel, 2002. 181 p.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.