Code du cours Arhi2057

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant80

Date de l'approbation du cours19.01.2016

Auteur du cours

author

Aina Palabinska

Connaissances de base

BūvZ1039,

JurZ1007,

Manuels

1. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums. Pieņemts 13.10.2011. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=238807
2. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr.628. Pieņemti 14.10.2014. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269842
3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr.240. Pieņemti 30.04.2013. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=256866
4. Aizsargjoslu likums: LR likums. Pieņemts 05.02.1997. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=42348

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Architektūra, žurnāls ISSN 1407-4923