Kurs-Code Arhi2057

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)80

Bestätigt am (Datum)19.01.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aina Palabinska

Vorkenntnisse

BūvZ1039,

JurZ1007,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums. Pieņemts 13.10.2011. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=238807
2. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr.628. Pieņemti 14.10.2014. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269842
3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr.240. Pieņemti 30.04.2013. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=256866
4. Aizsargjoslu likums: LR likums. Pieņemts 05.02.1997. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=42348

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Architektūra, žurnāls ISSN 1407-4923