Kursa kods Arhi2057

Kredītpunkti 2

Teritorijas plānošana II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Aina Palabinska

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ1039, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

JurZ1007, Kadastrs

Kursa anotācija

Studenti iegūst priekšstatu par teritorijas plānošanu, tās nozīmi un par teritorijas plānošanas sistēmu un tās attīstību. Studenti iegūst zināšanas par teritorijas plānošanas dokumentiem, to sastāvdaļām, izstrādes organizatorisko struktūru, izstrādes secību un metodoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par Teritorijas plānošanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī par teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju;
• Prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādāšanā;
• Kompetence - patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus un iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot iesaistoties teritorijas plānošanas procesā un un teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa saturs, norise, metodika un normatīvā bāze.
2 Darba uzdevuma un izejas materiālu saņemšana un sagatavošana.
3 Pašvaldības teritoriju raksturojošo rādītāju izvērtēšana.
4 Teritorijas sadalījums pēc pašreizējā izmantošanas veida.
5 Teritorijas sadalījums pēc pašreizējā izmantošanas veida.
6 Apdzīvoto vietu un transporta infrastruktūras objektu apzināšana un attēlošana.
7 Apgrūtināto teritoriju un objektu apzināšana pašvaldības teritorijā.
8 Aizsargjoslu noteikšana un attēlošana.
9 Aizsargjoslu noteikšana un attēlošana.
10 Pašvaldības ceļu izvērtēšana un sadalīšana grupās.
11 SVID analīze.
12 Teritoriju ar īpašiem nosacījumiem apzināšana un attēlošana.
13 Teritorijas plānotā funkcionālā zonējuma izstrāde.
14 Tematiskā plānojuma sagatavošana.
15 Grafiskās daļas noformēšana un kursa projekta iesniegšana.
16 Kursa projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam kursa projektam

Pamatliteratūra

1. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums. Pieņemts 13.10.2011. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=238807
2. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr.628. Pieņemti 14.10.2014. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269842
3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr.240. Pieņemti 30.04.2013. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=256866
4. Aizsargjoslu likums: LR likums. Pieņemts 05.02.1997. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=42348

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra, žurnāls ISSN 1407-4923

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.