Kursa kods Arhi2056

Kredītpunkti 1

Teritorijas plānošana I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Aina Palabinska

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ1039, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

JurZ1007, Kadastrs

Kursa anotācija

Studenti iegūst priekšstatu par teritorijas plānošanu, tās nozīmi un par teritorijas plānošanas sistēmu un tās attīstību. Studenti iegūst zināšanas par teritorijas plānošanas dokumentiem, to sastāvdaļām, izstrādes organizatorisko struktūru, izstrādes secību un metodoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par teritorijas plānošanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī par teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju;
• Prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski teritorijas plānojumu izstrādāšanā;
• Kompetence - patstāvīgi iegūt un analizēt informāciju un datus un iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot iesaistoties teritorijas plānošanas procesā un un teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa saturs, norise, prasības, literatūra un normatīvā bāze.
2 Teritorijas plānošanas vēsturiskā attīstība Latvijā.
3 Teritorijas attīstības plānošanas mērķis, uzdevumi un pamatprincipi.
4 Attīstības plānošanas sistēma.
5 Teritorijas attīstības plānošana nacionālajā līmenī.
6 Teritorijas attīstības plānošana reģionālajā līmenī
7 1. kontroldarbs
8 Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma.
9 Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, tā sastāvdaļas, saturs un izstrādes kārtība.
10 Lokālplānojums, tā sastāvdaļas, saturs un izstrādes kārtība.
11 Teritorijas funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošanas veidi.
12 Prasības atsevišķu teritoriju plānošanai un izmantošanai.
13 Vispārīgās prasības apbūves veidošanai.
14 Tematiskais plānojums. Apgrūtināto teritoriju, objektu un tiem noteikto aizsargjoslu attēlošana.
15 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma. Ietekmes uz vidi novērtējums teritorijas plānojumam.
16 2.kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem laboratorijas darbiem un uzrakstītiem un ieskaitītiem kontroldarbiem.

Pamatliteratūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 107 lpp.
2. Briņķis J., Buka O.Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga, 2001. 219 lpp.
3. Briņķis J., Buka O. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2006. 236 lpp.
4. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2005. 382 lpp. ( 303.-318., 341.-353.lpp.)

Papildliteratūra

1. Land administration for sustainable development [ e-grāmata]. Pieejams: http://www.esri.com/landing-pages/industries/land-administration/e-book#sthash.iYOhQEFP.dpbs
2. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr.628. Pieņemti: 14.10.2014. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269842
3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi. MK noteikumi Nr.240. Pieņemti 30.04.2013. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=256866

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra, žurnāls ISSN 1407-4923
2. Journal of Urban Planning & Development, Pieejams LLU FB datubāzē EBSCO - http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=UPD&site=ehost-live ISSN: 0733-9488

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.