Kursa kods Arhi2055

Kredītpunkti 2

Arhitektūra II

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Ievads rūpniecības un sabiedrisko ēku celtniecībā: ražotņu un ēku klasifikācija. Rūpniecības un sabiedrisko ēku tipi, to parametri. Uzņēmumu palīgēkas un telpas. Rūpniecības teritorijas: uzņēmumu izvietojums, ģenerālplāni. Konstruktīvās shēmas un konstrukcijas. Pamati: saliekami, monolīti zem tērauda un dzelzsbetona kolonnām. Vienstāvu ēku tērauda karkass: kolonnas, sijas, kopnes, saites. Vienstāvu ēku dzelzsbetona karkass: kolonnas, sijas, kopnes, saites. Daudzstāvu ēkas. Sienas: vienu, divu un trīskārtu sienu paneļi, "sendviča" paneļi, apšuvumi ar viļņotām loksnēm. Logi, durvis, vārti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - Ēku projektēšanas pamati. Ēku un būvju mezglu risinājumi.
• Prasmes izstrādāt būvniecības rasējumus. Pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zināt būvmateriālu īpašības. Pārzināt būtiskās prasības būvēm.
• Kompetence izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu Ievērot vides aizsardzības pasākumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Saliekams daudzstāvu rūpniecības ēku dzelzsbetona karkass. Kolonnas, rīģeļi, kopnes, saites. Pārsegums.
2 Priekštats par ražošanas ēkām mūsu valstī un ārzemēs. Projektu, žurnālu, prospektu apskats
3 Monolīts daudzstāvu administratīvo ēku karkass. Kolonnas, rīģeļi, pārsegums. 2.kontroldarbs.
4 Nesošo un norobežojošo konstrukciju piesaiste koordināciju asīm. Ražošanas ēkas plāns
5 Sienas. Dzelzsbetona un vieglbetona paneļi. Trīskārtu paneļi. Mūra sienas. Sienu stiprinājums kolonnām.
6 Ražošanas ēkas sadzīves telpu aprēķins un plānojums. Ģenplānu skices. To tehniski ekonomiska salīdzināšana.
7 "Sendviča" tipa paneļi. Ranilla sistēmas jumtu un sienu ieklāšana. Viļņotu lokšņu ieklājumi.
8 Ražošanas ēkas konstruktīvās shēmas un konstrukciju izvēle. Ēkas šķērsgriezums.
9 Jumti, virsgaismas. Jumta elementi; ūdens notekas, parapeti, dzegas, šuves.
10 Pamatu vienkāršots aprēķins un konstruēšana. Pamatu iebūves dziļums. Pamatu plāns.
11 Grīdas, to elementi. Starpsienas: vairogu, paneļu, ķieģeļu, lokšņu. Logi, durvis, vārti. 3. kontroldarbs.
12 Ēkas pārsegumu plāni. Jumta plāns.Grīdu plāns. Grīdu detaļas. Grīdu specifikācija.
13 Kāpnes: apkalpojošās, ugunsdzesēju. Iekārtu apkalpojošās platformas.
14 Ģenerālplāns. Ģenplāna tehniski ekonomiskie rādītāji
15 Paskaidrojuma raksta noformēšana
16 Projekta analīze, izvērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi par mācību vielu, jāaizstāv kursa projekts un jānokārto eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2005. 167 с.
2. Štrausa S. u.c.. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava, 2008. 144 lpp.
3. Zayat K.A. Structural wood detailing in CAD format. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1993. 238 p.

Papildliteratūra

1. Cajs T. u.c. Būvkonstrukcijas. Divos sējumos. Rīga: Zvaigzne, 1988. 436 lpp. un 470 lpp.
2. Ambrose J. Building construction and design. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1992. 403 p.
3. Ambrose J. Building Construction. New York: Van Nostrand Reinhold, cop. 1990. 188 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (nepilna laika).