Kursa kods Arhi2050

Kredītpunkti 2

Arhitektūra II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraĒku arhitektūra32168818/12/2013Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2012, Būvfizika

Arhi2037, Arhitektūra I

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ4066, Projektēšana AutoCad vidē

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Papildliteratūra

1. Ambrose J. Building construction and design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1992. 403 p. 2. Ambrose J. Building Construction. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990. 188p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (pilna laika) un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība (nepilna laika).

Kursa anotācija

Studiju priekšmeta mērķis ir dot studentam priekšzināšanas par ražošanas ēku projektēšanu. Tajā iekļauti jautājumi par ražošanas procesu iedalījumiem, par ēku tipiem un parametriem. Studentiem dot zināšanas par uzņēmumu telpisko plānojumu, tai skaitā par sadzīves telpu laukumu aprēķinu un izveidošanu. Plašāku ieskatu dot par ražošanas ēku konstruktīvām shēmām, nesošām un norobežojošām konstrukcijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas : Ēku projektēšanas pamati. Ēku un būvju mezglu risinājumi. [kontroldarbi auditorijā].
• Prasmes: Izstrādāt būvniecības rasējumus. Pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zināt būvmateriālu īpašības. Pārzināt būtiskās prasības būvēm [kontroldarbi auditorijā] • Kompetence: Spēt izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu Ievērot vides aizsardzības pasākumus [kontroldarbi auditorijā].

Kursa plāns

1. Ievads rūpniecības celtniecībā. Projektēšanas pamatprincipi. Normatīvi. Ēku klasifikācija 2. Konstruktīvās shēmas. 3. Pamati: lentveida, stabveida zem tērauda un dzelzsbetona kolonnām, pāļi 4. Rūpniecības uzņēmumu palīgēkas un telpas. Sanitārās sadzīves telpas. To aprēķins. Telpiskais plānojums rūpniecības ēkām 5. Vienstāvu ēku tērauda karkass. Kolonnas, sijas, kopnes, saites. Gala karkass. Pārsegums. 1.kontroldarbs. 6. Tērauda kolonnu piestiprinājums pamatam. Kopnes ar augšjoslas slīpumu 1,5% un 1: 3,5. 7. Tērauda rāmju konstrukcijas. Rāmju stiprinājums pamatā. Saites starp kolonnām, rāmjiem un kopnēm. 8Vienstāvu ēku dzelzsbetona karkass. Kolonnas, sijas, kopnes, saites. Gala karkass. Pārsegums 9Saliekams daudzstāvu rūpniecības ēku dzelzsbetona karkass. Kolonnas, rīģeļi, kopnes, saites. Pārsegums 10 Saliekams daudzstāvu administratīvas ēkas dzelzsbetona karkass. Kolonnas, rīģeļi, kopnes, saites. Pārsegums. 11 Monolīts daudzstāvu administratīvo ēku karkass. Kolonnas, rīģeļi, pārsegums. 2.kontroldarbs 12 Sienas. Dzelzsbetona un vieglbetona paneļi. Trīskārtu paneļi. Mūra sienas. Sienu stiprinājums pie kolonnām 13 "Sendviča" tipa paneļi. Ranilla sistēmas jumtu un sienu ieklāšana. Viļņotu lokšņu ieklājumi 14 Jumti, virsgaismas. Jumta elementi; ūdens notekas, parapeti, dzegas, šuves. 15 Grīdas, to elementi. Starpsienas: vairogu, paneļu, ķieģeļu, lokšņu. Logi, durvis, vārti. 3. kontroldarbs. 16 Kāpnes: apkalpojošās, ugunsdzesēju. Iekārtu apkalpojošās platformas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst ieskaite 3 kontroldarbos, jābūt aizstāvētam kursa projektam, tad iegūst noslēguma ieskaiti

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās kontroldarbiem, kurus raksta auditorijā: 1. kontroldarbs: dažādi jautājumi par pirmajām 5 lekcijām, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices. 2. kontroldarbs: dažādi jautājumi par 6.- 11. lekcijai, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices. 3. kontroldarbs: dažādi jautājumi par 12.- 15. lekcijai, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices .

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва : Архитектура-С, 2005. 167 с. 2. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008.144 lpp. 3. Frederick S. Merritt, Jonathan T. Ricketts. BuildingDesignandConstructionHandbook, SixthEdition NewYork : McGraw-Hill, 2000.