Kursa kods Arhi2049

Kredītpunkti 1

Arhitektūra I-1

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraĒku arhitektūra168830/08/2011Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maija Žodziņa

inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Belindževa Korkla O. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Rīga: RTU izdevniecība, 2002. 166 lpp.
2. Ambrose James. Building construction and Design. New York: Van Nostrand Reinold, 1992. 403 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Būvniecība nepilna laika bakalaura studiju kursa obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst dzīvojamo un publisko ēku konstrukcijas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par klasifikāciju, konstruktīvām shēmām, kompozīciju. Galvenās ēku konstrukcijas: pamatnes, pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumtu nesošās konstrukcijas un segumi. Tiek iepazīstināti ar kursa projekta izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs :
• Zināšanas par dzīvojamās mājas konstrukcijām, to projektēšanu, konstruktīvām shēmām.
• Prasmes - izvērtēt telpu nepieciešamību un konstrukcijas , to nozīmi dzīvojamā ēkā. Prast izstrādāt, noformēt arhitektūras celtniecības rasējumus.
• Kompetence - iegūtās zināšanas izmantot reālos dzīvojamo ēku projektos.

Kursa plāns

1 Ēku konstruktīvās shēmas, pielietojums dzīvojamo un publisko ēku projektēšanā.
2 Dzīvojamo ēku tipi, ēku ekonomiskums. Konstruktīvie elementi.
3 Pamatnes gruntis, to nestspēja. Pamatu klasifikācija. Sēšanās šuves.
4 Sienas un karkasi. Masīvās un atvieglotās sienas, to konstruktīvie risinājumi. Paneļu sienas.
5 Pārsegumi: pagrabu, starpstāvu, bēniņu. Konstrukciju izvēle. Siltuma un skaņas izolācijas nodrošināšana.
6 Grīdu konstrukcijas pirmajā stāvā un starpstāvā. Apsildāmās grīdas un to pielietojums
7 Pamati, to veidi, pielietojums. Materiāli. Sēšanās šuves.
8 Pagrabi, to konstrukcijas. Hidroizolācija.
9 Pagraba sienu un grīdas hidroizolācijas veidi, konstrukcijas.
10 Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.
11 Jumta nesošās konstrukcijas. Bēniņu jumti ar mansarda izbūvi. Savietotie jumti..
12 Ūdens novadīšanas sistēmas.
13 Starpsienas, to veidi, pielietojums ēkā. Starpsienu izvēle.
14 Logi, durvis, vārti.Materiāli, pielietojums ēkā.
15 Kāpnes, to veidi un pielietojums . Materiālu izvēle. Kāpņu projektēšana.
16 Evakuācijas un ugunsdrošības prasības ēkā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti praktisko darbu uzdevumi un nokārtota ieskaite 6.trimestrī.

Pamatliteratūra

1. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA "Tehniskā grāmata", 2006. 263 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA "Tehniskā grāmata", 2006. 272 lpp.
3. Šterns H. Jumtu konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lpp.
4. Neufert Ernest. Architects Data. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Science, 2000. 636 p.