Kursa kods Arhi2048

Kredītpunkti 1

Arhitektūra I-2

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraĒku arhitektūra168830/08/2011Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maija Žodziņa

inženierzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Belindževa-Korkla O. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Rīga: RTU, 2002. 166 lpp.
2. Ambrose James. Building construction and and design. New York, 1992. 403 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst dzīvojamo un publisko ēku konstrukcijas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par klasifikāciju, konstruktīvām shēmām, kompozīciju. Galvenās ēku konstrukcijas : pamatnes, pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumtu nesošās konstrukcijas un segumi. Tiek iepazīstināti ar kursa projekta izstrād.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: 1) Zināšanas par dzīvojamās mājas konstrukcijām, to projektēšanu, konstruktīvām shēmām.
2) Prasmes - izvērtēt telpu nepieciešamību un to nozīmi dzīvojamā ēkā. Prast izstrādāt, noformēt arhitektūras celtniecības rasējumus.
3) Kompetence - iegūtās zināšanas izmantot reālos dzīvojamo ēku projektos.

Kursa plāns

1 Pamatnes gruntis, to nestspēja. Pamatu klasifikācija. Sēšanās šuves.
2 Sienas un karkasi. Masīvās un atvieglotās sienas, to konstruktīvie risinājumi. Paneļu sienas.
3 Pārsegumi: pagrabu, starpstāvu, bēniņu. Konstrukciju izvēle. Siltuma un skaņas izolācijas nodrošināšana.
4 Grīdu konstrukcijas pirmajā stāvā un starpstāvā. Apsildāmās grīdas un to pielietojums.
5 Jumta nesošās konstrukcijas. Bēniņu jumti ar mansarda izbūvi. Savietotie jumti. Ūdens novadīšanas sistēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti praktisko darbu uzdevumi un nokārtota ieskaite; nokārtots - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Noviks J.Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 263 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Šterns H. Jumtu nresošās konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lpp.
4. Neufert Ernest Ernst Architects Data. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Publishing Company, 2000. 636 p.