Kursa kods Arhi1032

Kredītpunkti 12

Digitālie rīki ainavu projektos

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā480

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits152

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author lekt.

Artūrs Mengots

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2064, Digitālie rīki ainavu projektos III

Arhi2065, Digitālie rīki ainavu projektos IV

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti pamati darbam ar datoru. Tiek apgūtas, tādas programmas, kā MS Word, MS Excel, MS Power Point. Studiju kursa ietvaros studenti apgūst arī fotografēšanu un foto materiāla apstrādi ar Adobe Photoshop. Rasēšanai tiek apgūtas AutoCAD un Microstation programmas savukārt 3D modelēšanai SketchUp un Lumion programmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: zināšanas par dažādiem digitālajiem rīkiem un vizuālajiem materiāliem, kā arī to pielietošanu ainavu arhitektūrā un plānošanā
•Prasme: savienot vairāku atsevišķu programmu sniegtās iespējas ainavu arhitektūras projektu izstrādei.
•Kompetence: noteikt piemērotāko programmu konkrēto mērķu sasniegšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Cordoso C. Mastering lumion 3D. Packt Publishing Ltd. 2014. 286.lpp Pieejams http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=934159&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_111
2. Šaflbotems R. Photoshop soli pa solim. Lielvārde: Lielvārds, 2004. 240 lpp.
3. Haginss B., Proberts I. Digitālā fotogrāfija. Tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.