Kursa kods Arhi1032

Kredītpunkti 12

Digitālie rīki ainavu projektos

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraAinavu arhitektūra1924015208/03/2017Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Madara Markova

Arhitektūras doktors

author lekt.

Kristīne Vugule

Arhitektūras maģistrs

author vieslekt.

Artūrs Mengots

Arhitektūras maģistrs ainavu arhitektūrā

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2064, Digitālie rīki ainavu projektos III

Arhi2065, Digitālie rīki ainavu projektos IV

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti pamati darbam ar datoru. Tiek apgūtas, tādas programmas, kā MS Word, MS Excel, MS Power Point. Studiju kursa ietvaros studenti apgūst arī fotografēšanu un foto materiāla apstrādi ar Adobe Photoshop. Rasēšanai tiek apgūtas AutoCAD un Microstation programmas savukārt 3D modelēšanai SketchUp un Lumion programmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: zināšanas par dažādiem digitālajiem rīkiem un vizuālajiem materiāliem, kā arī to pielietošanu ainavu arhitektūrā un plānošanā
•Prasme: savienot vairāku atsevišķu programmu sniegtās iespējas ainavu arhitektūras projektu izstrādei.
•Kompetence: noteikt piemērotāko programmu konkrēto mērķu sasniegšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Cordoso C. Mastering lumion 3D. Packt Publishing Ltd. 2014. 286.lpp Pieejams http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=934159&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_111
2. Šaflbotems R. Photoshop soli pa solim. Lielvārde: Lielvārds, 2004. 240 lpp.
3. Haginss B., Proberts I. Digitālā fotogrāfija. Tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.