Kursa kods Arhi1031

Kredītpunkti 3

Digitālie rīki ainavu projektos I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraAinavu arhitektūra48103808/03/2017Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Madara Markova

Arhitektūras doktors

author lekt.

Kristīne Vugule

Arhitektūras maģistrs

author vieslekt.

Artūrs Mengots

Arhitektūras maģistrs ainavu arhitektūrā

Periodika un citi informācijas avoti

1. Foto Kvartāls FK: [gadagrāmata]. Rīga: KultKom. ISBN 9789934825507 (1). ISSN 2243-6979.
2. Digital Photo. Published by Emap. ISSN 1474-6883. 3. Outdoor photography Publisher:Werner Publishing, Encino, CA. ISBN 0890-5304.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti pamati darbam ar datoru. Tiek apgūtas, tādas programmas, kā MS Word, MS Excel, MS Power Point, Studiju kursa ietvaros studenti apgūst arī fotografēšanu un foto materiāla apstrādi. Pamatā studentiem jāapgūst rīki kas nepieciešami ainavas izpētē un analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: zināšanas par MS Word, MS Excel, MS Power Point, Adobe Photoshop programu iespējām.
•Prasme: prasmes pielietot MS Word, MS Excel, MS Power Point, Adobe Photoshop ainavu arhitektūras projektu izstrādē.
•Kompetence: kompetence kombinēt MS Word, MS Excel, MS Power Point, Adobe Photoshop programmu sniegtās iespējas.

Kursa plāns

1 Fotoaparāta tehniskais apraksts.Iepazīšanas ar fotoaparāta fotografēšanas režīmiem un tehniskajām iespējām.
2 Apgaismojums.
3 Kompozīcija.
4 Krāsa, faktūra, ritms, līnijas.
5 Nakts fotogrāfija.
6 Ainavas fotogrāfija, ainavas izpēte, skatu punkta izvēle.Panorāmu fotografēšana. Melnbalta fotogrāfija.
7 Datorgrafikas veidi. Rastra grafika, vektorgrafika. Adobe Photoshop programma. Adobe Photoshop redaktora instrumenti.
8 Fotogrāfiju un attēlu apstrādes paņēmieni. Darbs ar slāņiem, slāņu maskas.
9 Vietējā korekcija. Darbs ar teksta objektiem.
10 Attēlu montāža. Panorāmu montāža.
11 Lietojumprogrammas MS Word darba vides raksturojums.Teksta rediģēšana. Attēlu un kartogrāfiskā materiāla ievietošana.
12 MS Excel Programmas darba vides galveno elementu raksturojums.
13 Pamata operācijas ar datiem MS Excel. Darbs ar darba lapām un rediģēšanas rīki un iespējas.
14 Diagrammu izveide un rediģēšana.
15 Pamata rīki MS Power Point.
16 Noslēguma darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Raits M. Digitālā fotogrāfija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 240 lpp.
2. Hedžko Dž. Fotografēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 288 lpp.
3. Haginss B., Proberts I. Digitālā fotogrāfija. Tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.
4. Bucki L.isa A. (2013) Microsoft Word 2013 bible. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.