Kursa kods Arhi1029

Kredītpunkti 2

Ainavu socioloģija

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

Kursa anotācija

Ainavu socioloģija ietver sociālās un ekoloģiskās sistēmas, kas saistītas ar publisko ārtelpu, pilsētu lauksaimniecību, pilsētu un piepilsētu, reģionālajām pilsētām un lauku ainavu. Ainava padara redzamu biofiziko un sociālo saiti starp dabu un kultūru, jo īpaši starp dabas resursu apsaimniekošanu, saglabāšanu (bioloģisko daudzveidību) un lauksaimniecības pārtikas sistēmu. Ainava ir ikdienas darbību atspoguļojums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par sabiedrības struktūru, funkcionēšanas un attīstības likumsakarībām sasaistē ar ainavu. Individuālais praktiskais darbs.
• Prasmes: strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, diskutēt par sabiedrības attīstības tendencēm, kritiski izvērtēt sociāli ekonomiskos procesus ainavu arhitektūras specialitātes kontekstā. 1 seminārs. Individuālais praktiskais darbs.
• Kompetence: spēja orientēties problēmsituācijās un pieņemt lēmumus, izmantojot sociālās zināšanas ainavu arhitekta profesionālajā darbībā, praktiski izmantot dažādu pētījumu rezultātus. 1 un 2 seminārs. Individuālais praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Ainavu socioloģijas jēdziens. Sabiedrības, ainavu arhitekta un ainavas saskares punkti.
2. Sociālo procesu sasaiste ar vides procesiem.
3. Ilgtspējība un ar to saistītie sociālie procesi.
4. Bērnu vajadzību izpratne ainavu arhitektūrā.
5. Dažādu sociālo grupu vajadzības ainavā.
6. Cilvēku ģeogrāfija.
7. Mediju ietekme uz ainavu arhitekta darbu. Projekta un būvniecības ieceres publiskā apspriešana.
8. 1. seminārs.
9. Ainava un cilvēka pieredze tajā.
10. Statistikas datu izmantošana ainavu arhitektūrā.
11. Kevins Linčš un pilsētas tēls.
12. Vides emocionālā karte.
13. Fokusa punkti mūsu apziņā un ainavā.
14. 2. seminārs.
15. Sociālie paradumi mūsdienu ainavā.

16. Individuālā praktiskā darba prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti vērtējamie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Lai nokārtotu studiju kursu, jābūt pozitīvi novērtētiem studiju darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1 seminārs. - projekta izstrādes procesa modelēšana ietverot visas projektēšanas gaitā ietvertās puses.
2 seminārs - vides emocionālā karte dažādos mērogos.
Individuālais praktiskais darbs - patstāvīgā darba rezultātu prezentēšana par tematisko informācijas apkopojumu un izpēti (prezentācija PowerPoint).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semināra uzdevuma vērtējuma un studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Praktisko darbu un semināru novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Bell M. M., Ashwood L. L. An Invitation to Environmental Sociology. SAGE Publications, 2015. 512 p.
2. Bell S., Herlin I.S., Stiles R. Exploring the Boundaries of Landscape Architecture. Routledge, 2011. 344 p.
3. Ferguson J. S.usan Mapping the Social Landscape: Readings in Sociology. Mc Graw-Hill, 2012. 672 p. ISBN-10 : 0078026792
4. Mācību līdzeklis studiju priekšmetā Socioloģija LLU studentiem. A. Grīnfelde, D. Kaufmane, V. Korpa, L. Paula. Jelgava: LLU, 2007. 88 lpp.

Papildliteratūra

1. van Mansvelt J.D., van der Lubbe M.J. Checklist for Sustainable Landscape Management: Final Report of the EU Concerted Action AIR3-CT93-1210. Elsevier, 1998. 181 p.
2. Environmental Psychology. P. A. Bell et al. Fort Worth: Harcourt Brace College Publichers, 1996. Routledge, 2005.
3. Strautmanis I. Dialogs ar telpu. Rīga: Liesma, 1977. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Occupational & Organizational Psychology. Online ISSN: 2044-8325
2. Journal of Personality & Social Psychology. ISSN: 0022-3514.
3. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā