Kursa kods Arhi1025

Kredītpunkti 2

Būvgrafika

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar būkonstrukciju un inženierbūvju rasējumu noformēšanu, apgūst rasēšanas un projekta noformēšanas standartus un noteikumus, izstrādā rasējumu komplektu zīmuļa un datortehnikā, iepazīst ēku plānu, griezumu, fasāžu un mezglu konstruēšanas un rasējumu noformēšanas prasības. Studenti apgūst atsevišķu ģeometrisku ķermeņu konstruktīvo uzbūvi, telpisko izpratni un kompozīciju lapā, priekšmetu proporcijas, iepazīstas ar ēnošanas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par inženierbūvju rasēšanas standartiem un noteikumiem, projektu saturu un noformēšanu, zināšanas par zīmēšanas pamatprincipiem
• Prasmes izstrādā rasējumus zīmuļa un datortehnikā, sagatavot inženierbūvju rasējumus, konstruēt un ēnot dažādus ģeometriskus ķermeņus
• Kompetence sagatavot ēku plānu, fasāžu, griezumu, rasējumus, analizēt dažādu ģeometrisku ķermeņu uzbūvi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 IKompozīcija lapā. Telpiskā izpratne un kompozīcija lapā. Kuba konstruēšana.Konstruktoru dokumentu veidi.
2 Ēnošanas pamatprincipi, kuba ēnošana. Rasējumu formāts un apdares , līnijas, mērogi.
3 Piramīdas konstruēšana.Izmēru atzīmēšana rasējumos.
4 Piramīdas ēnošana. Projektēšanas stadijas, rasējumu komplekti.
5 Rotācijas asis, elipse , lodes un cilindra konstruēšana. Apzīmējumi būvniecības rasējumos.
6 Lodes un cilindra ēnošana. Ēku konstruktīvie elementi.
7 Prizmas konstruēšana. Ēku plānu rasējumi
8 Prizmas ēnošana. Ēku griezumu rasējumi.
9 Priekšmetu grupas konstruēšana. Iznesumi un norādes.
10 Priekšmetu grupas konstruēšana. Ēku fasāžu rasējumi.
11 Priekšmetu grupas konstruēšana. Būvobjekta ģenerālplāni.
12 Priekšmetu grupas ēnošana. Stiegrbetona konstrukciju rasējumi.
13 Priekšmetu grupas ēnošana. Metāla konstrukciju rasējumi.
14 Priekšmetu grupas ēnošana. Koka konstrukciju rasējumi.
15 Priekšmetu grupas ēnošana. Sanitārtehnisko sistēmu rasējumi.
16 Krēsla konstruēšana. Inženierbūvju rasējumi. Rasējumu komplekta sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi par mācību vielu, jāizstāv rasējumu un zīmējumu komplekts, saņemot ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Auzukalns J. u.c. Būvgrafika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 396 lpp.
2. Rendow J. Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 587 p.
3. Latvijas valsts standarts. EN ISD 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi.

Papildliteratūra

1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.
2. Latvijas valsts standarts. EN ISO 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi.
3. Будасов Б.В., Георгиевский О.В. Строительное черчение. Москва: Стройиздат, 2002. 450 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma "Būvniecība" (pilna un nepilna laika studijas).