Kursa kods Arhi1013

Kredītpunkti 1

Būvgrafika II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar konstruktoru dokumentiem, apgūst iemaņas strādāt ar rokas rasēšanas instrumentiem, apgūst rasēšanas un projekta noformēšanas standartus un noteikumus, iepazīst ēku plānu, griezumu, fasāžu un mezglu konstruēšanas un rasējumu noformēšanas prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par būvniecības rasējumu veidošanas
un noformēšanas principiem, par būvprojekta saturu un noformēšanu.
2. Prasmes noformēt rasējumus zīmuļa tehnikā, sagatavot materiālus rasējumu noformēšanai datortehnikā.
3. Kompetence- sastādīt galvenos būvprojekta rasējumus- stāvu plānus, griezumus, fasādes, mezglus un ģenerālplānu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iznesumi un norādes.
2 Ēku fasāžu rasējumi.
3 Būvobjekta ģenerālplāni.
4 Stiegrbetona konstrukciju rasējumi.
5 Metāla konstrukciju rasējumi.
6 Koka konstrukciju rasējumi.
7 Sanitārtehnisko sistēmu rasējumi.
8 Inženierbūvju rasējumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā, jāuzrāda un jāaizstāv nepilns rasējumu komplekts zīmuļtehnikā. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Auzukalns J. u.c. Būvgrafika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 396 lpp.
2. Rendow Y. Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 587 p.
3. Latvijas valsts standarts. EN ISD 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi.

Papildliteratūra

1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.
2. Будасов Б.В., Георгиевский О.В. Строительное черчение. Москва: Стройиздат, 2002. 450 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība", nepilna laika un RCK studentiem.