Kursa kods Arhi1012

Kredītpunkti 1

Būvgrafika I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraĒku arhitektūra168817/12/2013Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Inženierzinātņu doktors būvzinātnē

Papildliteratūra

1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.
2. Будасов Б.В., Георгиевский О.В. Строительное черчение. Москва: Стройиздат, 2002. 450 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība", nepilna laika un RCK studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar konstruktoru dokumentiem, apgūst iemaņas strādāt ar rokas rasēšanas instrumentiem, apgūst rasēšanas un projekta noformēšanas standartus un noteikumus, iepazīst ēku plānu, griezumu, fasāžu un mezglu konstruēšanas un rasējumu noformēšanas prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par būvniecības rasējumu veidošanas
un noformēšanas principiem, par būvprojekta saturu un noformēšanu.
2. Prasmes noformēt rasējumus zīmuļa tehnikā, sagatavot materiālus rasējumu noformēšanai datortehnikā.
3. Kompetence- sastādīt galvenos būvprojekta rasējumus- stāvu plānus, griezumus,fasādes, mezglus un ģenerālplānu.

Kursa plāns

1 Konstruktoru dokumentu veidi.
2 Rasējumu formāts un apdares, līnijas, mērogi.
3 Izmēru atzīmēšana rasējumos.
4 Projektēšanas stadijas, rasējumu komplekti.
5 Apzīmējumi būvniecības rasējumos.
6 Ēku konstruktīvie elementi.
7 Ēku plānu rasējumi.
8 Ēku griezumu rasējumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā, jāuzrāda un jāaizstāv nepilns rasējumu komplekts zīmuļtehnikā. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Auzukalns J. u.c. Būvgrafika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 396 lpp.
2. Rendow Y. Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 587 p.
3. Latvijas valsts standarts. EN ISD 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi.